БЕКИЋ, Томислав: Ми и Томас Ман. У Домети. Год. 32, бр. 122/123 (јесен‒зима 2005), стр. 67–79.

БЕКИЋ, Томислав: Сигриф Капер и његов непознати спис о Србији. У Зборник Матице српске за историју. Бр. 43 (1991), стр. 161–204.

ГРУБАЧИЋ, Слободан: Балада „Ризница“ према једној непознатој српској легенди о манастиру Каленићу и њен песник Јозеф фон Ауфенберг. У Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. бр. 65/66, св. 1/4 (1999/2000), стр. 49–64.

ГРУБАЧИЋ, Слободан: Књижевност и пансофија: Милош Црњански и DiePan-Gesellschaften. Пансофија Л. Клагеса, теософија Јулиуса и антропософија Р. Штајнера. У Летопис Матице српске. Год 189, књ. 492, св. 1/2 (јул‒авг. 2013), стр. 71–122.

КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран: Deutsche Reisebeschreibungen über Serbien und Montenegro. Докторска дисертација на немачком језику. Минхен: Verlag R. Oldenbourg. (1960).

КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран: Ранке и Српска револуција. У Даница. Год. 11 (2004), стр. 74–83.

КОНСТАНТИНОВИЋ, Зоран: Србе су Немци увели у европску цивилизацију. Разговор са Зораном Константиновићем, [разговор водио] Милоје Петровић. У Летопис Матице српске. Год. 184, књ. 482, св. 1/2 (јул‒авг. 2008), стр. 286–302.

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Гетеово примање српскохрватске народне поезије као облик саговорништва(поводом песникове стопедесетогодишњице). У Научни састанак слависта у Вукове дане, 12, Београд, Нови Сад, Тршић. (15–19. IX 1982).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Јакоб Грим и Вук Караџић. У Научни састанак слависта у Вукове дане, II, Београд, Нови Сад, Тршић. (12–18.IX 1974).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Јакоб Грим и српска народна књижевност: књижевноисторијске и поетолошке основе. Посебна издања / Српска академија наука и уметности; књ. 553. Одељење језика и књижевности; књ. 34. Београд: САНУ. (1983).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Јужнословенске теме у Котином листу „AllgemeineZeitung“ по дописима Вилхелма Хопеа: (1831–1834): везе немачко-српске Вукове и Вуковог доба. Посебна издања / Српска академија наука и уметности; књ. 649. Одељење језика и књижевности; књ. 53. Београд: САНУ (2001).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Косовски циклус у немачким преводима. У Наш крај / Сава Стекић, Стеван Симић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (1993).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Културнополитички домети Гримове и Вукове сарадње. У Научни састанак слависта у Вукове дане, 17, Београд, Нови Сад, Тршић. (14–20. IX 1987).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Лесинг и Доситеј(поводом двестагодишњице Лесингове смрти). У Научни састанак слависта у Вукове дане, 11, Београд, Вршац, Нови Сад, Тршић. (16–20, IX 1981).

МОЈАШЕВИЋ, Миљан: Немачко-југословенске културне везе. Студије и чланци. Београд: Издавачко-информативни центар студената (ИЦС). (1974).

ЊЕМАЧКО-ЈУГОСЛAВЕНСКИ ОДНОСИ: Njemačko-jugoslavenski odnosi. U Enciklopedija Jugoslavije. Sv. 6. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod. (1965), .