Покренут у време када је српска филолошка периодика била мање разноврсна него што је данас, Зборник Матице српске за славистику (до 1984. године – Зборник за славистику) од почетка је био часопис за словенску филологију, док су друге области славистике биле у њему заступљене ређе, углавном кроз хронику научног живота и научну критику. У оквиру славистичке филолошке проблематике у Зборнику Матице српске за славистику посебна пажња посвећује се словенским књижевностима и њиховом проучавању у светлу књижевне историје, теорије, интерпретације, компаратистике, рецепције, али и словенским језицима, узетим понаособ или у различитим облицима упоредних, типолошких и контрастивних проучавања. Исто тако, у Зборнику Матице српске за славистику подстичу се проучавања словенских књижевности и језика у контексту словенских и свих других култура уз коришћење разноврсних савремених мултидисциплинарних и методолошких приступа.

Поступно ширење концепцијског профила Зборника Матице српске за славистику одвијало се паралелно са променама у саставу Уредништва, које је од 1970. до 1993. године водио академик Милорад Живанчевић, од 1993. до 1998. године проф. др Миодраг Сибиновић, а од 1998. до 2012. године академик Предраг Пипер. Проширивање састава Уредништва славистима са комплементарним истраживачким интересовањима треба да буде залог још потпуније заступљености различитих грана словенске филологије у часопису Зборник Матице српске за славистику.

Главни уредници: Од 1. до 43. књиге др Милорад Живанчевић, од 44. до 53. књиге др Миодраг Сибиновић, од 54. до 82. књиге др Предраг Пипер, од 83. књиге др Корнелија Ичин.

Уредништво Зборника Матице српске за славистику: Проф. др Корнелија Ичин, главни и одговорни уредник, проф. др Николај Богомолов (Москва), проф. др Петар Буњак, проф. др Михаил Вајскопф (Јерусалим), проф. др Роналд Врун (Лос Анђелес), проф. др Дојчил Војводић, проф. др Жан-Филип Жакар (Женева), проф. др Александар Жолковски (Лос Анђелес), доц. др Јаромир Линда, академик Татјана Николајева (Москва), проф. др Мицујоши Нумано (Токио), проф. др Људмила Поповић, проф. др Тања Поповић, проф. др Љубинко Раденковић, проф. др Игор Смирнов (Констанц), академик Борис Успенски (Рим – Москва), проф. др Оге Ханзен-Леве (Беч – Минхен).

Стручни сарадник: ЈулкаЂукић; e-mail: jdjukic@maticasrpska.org.rs

Телефон/факс: 021 622-726, тел. 021 420-199, локал 132.

Адреса Уредништва: Матица српска Зборник Матице српске за славистику, 21000 Нови Сад, Матице српске 1; e-mail: zmss@maticasrpska.org.rs

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-slavistiku/