Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику основан је 1957. године. До 1984. излазио је под називом Зборник за филологију и лингвистику. Објављује изворне и прегледне научне радове, научну критику, хронику и библиографију из области филолошких и лингвистичких проучавања. У тематском и дисциплинарном погледу отворен, Зборник публикује радове из опште лингвистике,  историјске, типолошке и компаративне лингвистике, етимологије, дијалектологије, контактне и контрастивне лингвистике, ономастике итд, са фокусом пажње на славистичка питања и посебном пажњом на српски језик у синхроној и дијахроној перспективи, како на стандардном језику и  књижевним идиомима у прошлости, тако и на дијалектима српског језика.

Циљ часописа је да промовише истраживања заснована на темељној анализи релевантног корпуса, са теоријским увидима у проблематику, чиме се залаже за плодотворан спој традиционалне филологије и лингвистике. Поред тога, Зборник подстиче дијалог између различитих теоријско-методолошких приступа у истраживању језика, као и између лингвистичке и филолошке традиције и савремених теорија.

Зборник се налази на референтној европској ERIH листи часописа (European Reference Index for the Humanities) и у Српском цитатном индексу, а одабрани апстракти публикују се у Linguistic Abstracts (Wiley-Blackwell, Oxford). Излази у две свеске годишње. Радови се објављују на српском и другим словенским језицима, затим на: енглеском, немачком и француском.

Главни уредници: Проф. др Миливој Павловић (1957−1969), проф. др Рудолф Коларич (1961−1962), академик Павле Ивић (1963-2000), академик Александар Младеновић (2000−2009), проф. др Јасмина Грковић-Мејџор (2010-).

Уредништво Зборника Матице српске за филологију и лингвистику: Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, главни и одговорни уредник, доц. др Миливој Алановић, проф. др Нада Арсенијевић, проф. др Драга Зец (Универзитет Корнел, Итака, САД), академик Герхард Невекловски (Аустријска академија наука, Аустрија), проф. др Слободан Павловић, секретар, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, академик Милорад Радовановић, проф. др Владислава Ружић, академик Светлана М. Толстој (Руска академија наука, Русија), академик Зузана Тополињска (Македонска академија наука, Македонија), проф. др Бјорн Хансен (Универзитет у Регензбургу, Немачка).

Стручни сарадник: Јулка Ђукић; Е-mail: jdjukic@maticasrpska.org.rs

Припремила: Тијана Шестовић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори: http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-filologiju-i-lingvistiku/