Др Александар Милановић,, асистент, рођен 1968. у Београду, где је завршио основну школу и гимназију. На Филолошком факултету у Београду, на Групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности, дипломирао је 1993,; магистрирао је 1999. године. Од 1993. до 1995. радио је у Филолошкој гимназији у Београду, од 1995. до 1997. на Учитељском факултету у Београду, а 1997. изабран је за асистента на Филолошком факултету у Београду. Бави се историјском граматиком и историјом српског књижевног језика, као и савременим српским језиком.

Кратка историја српског књижевног језика, Београд, 2004.

„О неким стилистичким маркираним творбеним моделима у делу Стевана Сремца”, у зб.: Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање (лингвистичка селекција), Ниш, 1997, 161-175; „Вукова употреба контактних синонима  у „Новинама Србским””, СЈ, 1998, ІІІ/1-2, 127-131; „Контактни синоними (посрбица – оријентализам) у језику бечких Новина Сербских”, у зб.: Четврти лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, Подгорица, 1999, 239-246; „Однос према лексици страног порекла у новинама Стефана Новаковића „Славенно-сербскїя Вѣдомости“”, СЈ, 1999, IV/1-2, 583-592; „Стереотипност и креативност  у структури  новинске вести  при генези српског новинарског подстила”, СЈ, 2000, V/1-2, 623-639; „Стилогеност Венцловићевих беседа на народном језику”, Рачански зборник 6, Бајина Башта, 2001, 9-25; „Љубомир Стојановић и борба против пуризма у српском језику”, у зб.: Љубомир Стојановић: живот и дело, Ужице, 2002, 287-296; „Корелативи у релативним временским реченицама из Венцловићевих беседа”, Рачански зборник 7, Бајина Башта, 2002, 115-125; „Стевановићева виђења предвуковског периода развоја српског књижевног језика”, у зб.: Живот и дјело академика Михаила Стевановића, Подгорица, 2002, 315-329.

„Конкуренција деагентизованих реченица при генези српског новинарског стила”, 29/1, 287-295; „Настанак српске новинске фразеологије”, 30/1, 97-104

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета