Академска каријера

– 2001. године – избор у звање – редовни професор, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Српски језик и лингвистика.

– 1993. године – докторат, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Лингвистика, (наслов тезе: Дискурс новинских рекламних огласа).

– 1977. године – магистратура, Филолошки факултет, Београд, област: Филологија, (Наслов рада: Развој глаголских форми у првој фази усвајања српскохрватског језика).

– 1974. године – диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, професор јужнословенских језика.

 

Области интересовања и истраживања

– Синтакса српског језика,

– Лексикологија српског језика,

– Анализа дискурса.

 

Библиографија

Монографије, приређене књиге, уџбеници

Говор са сестром и братом, Институт за јужнословенске језике, Нови Сад, (1983), (198.стр.).

Школски речник стандардног српскохрватског/хрватскосрпског језика, А – Љ, књ. 1, В-XВ, стр. 1-900; књ. 2, М – По, стр. (1-856., Завод за издавање уџбеника, Нови Сад. (1988, 1989) (коауторство са М. Јоцић).

 

– Новински рекламни оглас, Студија из контекстуалне лингвистике, ЛДИ, Ветерник, (1995), (326.стр.).

Du yu speak anglosrpski, Rečnik novijih anglicizama, Zmaj, Novi Sad, (2001), (277.стр.),  (koautorstvo sa T. Prćić i G. Nejgebauer).

Семантичко деривациони речник, Свеска 1 : Човек – делови тела, Филозофски факултет, Нови Сад, (2003), (372.стр.) (коредактура са Д. Гортан-Премк и Љ. Недељков).

Језичка политика и планирање језика у Југославији, (едит.), Нови Сад, Институт за јужнословенске језике, (1990), (141.стр.).

 

Студије и чланци, поглавља у књигама

Вербална интеракција старијег и млађег детета у микросредини, Језик у друштвеној средини, Нови Сад, (1976), (121-130.стр.).

– Stowna interakcija wiedzu starozym, mlodzym dzieskim w rodzine, Psychologiy wychowawcza, Warszawa, XX/2, (1979), п. (116-127.стр.).

Лингвистичка анализа емисија ТВ Нови Сад намењених деци, Извештаји и студије ТВ Нови Сад, (1979), (40-68.стр.).

Типови ословљавања одрасле особе у говору деце предшколског узраста, Годишњак СДПЉ, Београд, књ. 3, (1979), (175-181.стр.).

А гyермекнyелőр-л, А кéрдéс кöрüлхатáролáса, Кüлöнленyомат А Хунгаролóгиаи Инéтзет Тудомáнyос Кöзлемéнyеи, Нови Сад, Вол. 39-40, (1979), п. (7-14.стр.).

Како се обраћамо и како говоримо деци, РТВ теорија и пракса, Београд, књ. 21, (1980), (96-109.стр.); (прештампано у: Телевизија виђена очима истраживача, РТ Нови Сад, (274-282.стр.).

Лингвостилистичка обележја наслова, Прилози проучавању језика, Нови Сад, књ. 16, (1980), (1-17.стр.) (коауторство са Ч. Ћ ујић, Д. Ивковић, П. Степанов, В. Шкорић, С. Штолба).

Лингуистисцхе Аспекте дер Спрацхадаптатион ин дер Киндерспрацхе, Фолиа Лингуистица, Хагуе, Вол. XИВ/3-4, (1980), п. (427-431.стр.).

 

О усвајању прилога за место на раном узрасту, Годишњак СДПЉ, Загреб, Вол. 4-5, (1980-1981), (187-190.стр.).

О усвајању прилога на раном узрасту, Прилози проучавању језика, Филозофски факултет, Нови Сад, књ. 17, (1981), (39-102.стр.).

– Особине језичког комуницирања дете-дете у предшколској установи, Јазикот во јавната комуникација, Скопје, (1981), (86-94.стр.).

Један покушај социолингвистичке и психолингвистичке анализе текста (на примерима шифара малих огласа женидбено-удадбеног типа), Јазикот во јавната комуникација, Скопје, (1981), (63-73.стр.).

О разумљивости уџбеника математике, Билтен Покрајинског завода за издавање уџбеника, Нови Сад, књ. 49-50, (1982), (25-36.стр.).

Матерњи језик као први или као други, Јазичните контакти во југословенска заедница, Скопје, (1984), (187-193.стр.), (коауторство са К. Центерхам).

Психолингвистички поглед на етнографску грађу о митолошким страшилима, Зборник радова XXXИИ конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, Сомбор, (1985), (573-576. стр.).

О употреби лексике у стандардном језику и тексту, Књижевни језик, Сарајево, књ. 15/1, (1986), (55-64.стр.)

Српскохрватски као страни језик: проблем варијантног раслојавајања, Настава српскохрватског језика као страног, Београд, (1986), (13-17.стр.).

О језику уџбеника, Гласник Одјељења умјетности, Титоград, књ. 7, (1987), (145-158.стр.).

О употреби варијаната стандардног српскохрватског језика, СОЛ, Загреб, бр. 7, (1989), (93-96.стр.).

Компаративна анализа читуља, Јазикот и култура, Скопје, (1989), (160-167. стр.).

О југословенском пројекту о језичкој политици (поводом књиге „Језична политика“ Дубравка Шкиљана), Наше теме, Загреб, год. 33, св. 4, (1989), (707-710.стр.).

Ауторегулација у употреби дијалекта, Фолклор у Војводини св. 6, (1992), (56-62.стр.).

Селективна библиографија о времену и аспекту у модерном српскохрватском језику (1900-1992), ЕУРОТАП Wоркинг Паперс, Сериес ВИ/4, (1993), (1-43.стр.), (коауторство са С. Савић, Љ. Спасић, Т. Војновић).

Употребна вредност симбола боје и броја, Фолклор у Војводини св. 8, (1994), (148-153. стр.).

Ставови према језику у граматичким приручницима српскохрватског језика, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXВИИ, (1994), (109-118.стр.).

Focus and word order in early childhood: pragmatics versus linguistics, International Journal of Psycolinguistics, vol. 10, no. 3, (1994), (255-272.стр.)  (koautorstvo sa M. Mikeš).

Фолклорна грађа у једнојезичним речницима (на примеру Речника српскохрватскога књижевног језика, И, ИИ Матица српска – Матица хрватска, ИИИ-ВИ Матица српска), Фолклор у Војводини св. 9, (1995), (159-167.стр.).

– Основи српске граматике, Азбукум, (1996), (1-64.стр.).

Неинтегрисана клауза са везником јер, Српски језик, 1-2, Студије српске и словенске, Серија И, година 1, (1996), (32-39. стр.).

Деветнаестовековни језички узор: писати чисто српски, Научни састанак слависта у Вукове дане, 25/2, 3 6 . (1996), (265-272 стр.), (коауторство са С. Павловићем).

Речи страног порекла у Речнику српскохрватскога књижевног језика (књ. И-ИИ Матица српска – Матица хрватска, ИИИ-ВИ Матица српска), О лексичким позајмљеницама, Суботица – Београд, (1996), (89-97.стр.).

Лингвистички аспекти субординације агенса проагентивног типа у Вуковом преводу Новог завета, Зборник Матице српске за књижевност и језик XЛИВ, св. 1-3, (1996),  (93-104.стр.).

Textual Forms in the Discourse of Advertising, Proceeding of the 16th International Congress of Linguists, ISBN 008043 438x, Pergamon, Oxford, Paper No. 0378 (CD) (1997).

Ауторизација исказа као израз субјективног става, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XЛ/2, (1997), (35-41.стр.).

Једнојезични речници као граматички корпус за двојезичне, Актуелни проблеми граматике српског језика, Суботица – Београд, (1997), стр. 281-288. (коауторство са Г. Нејгебауер).

Синтаксичка кореференцијалност, Јужнословенски филолог ЛИВ, (1998), (79-86.стр.)

Аргумент ауторитета у Стевановићевој граматици, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XЛИИИ, (2000), (91-99.стр.).

Дискурс новинских рекламних огласа, Три примера; методололошки оквир анализе (преузето из књиге Новински рекламни оглас) у: Пипер, П. Методологија лингвистичких истраживања, Београд, (2000), (296-311.стр.).

Кондиционалне клаузе са неконсекутивном аподозом, Јужнословенски филолог, књ. ЛВИ/1-2, (2000), (177-185.стр.).

Семантичко-деривациона гнезда у компаративним истраживањима (на примерима из српског и енглеског језика), Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе, Нови Сад – Београд, (2002), (125-133.стр.), (коауторство са Г. Нејгебауер).

Хијерархизација предиката и типологија субординиранарих клауза, Научни састанак слависта у Вукове дане, 31/1, (2003), (29-35.стр.).

 

Прикази и краћи чланци

 

Прикази

– В. А. Запорожец – М. И. Лисина, Развој комуникације у предшколском добу, Москва, Предшколско дете, Београд, (1974), (437-441.стр.).

Модели у синтакси дечјег говора, ед. М. Јоцић – С. Савић (1974), С. Савић (1976) Развојна психолингвистика, Интернатионал ревиеw оф славиц лингуистицс, Вол. 2, Но 2-3, Едмонтон, (1977), (457-465.стр.).

– Предраг Пипер (1983) Заменички прилози, статус и семантички типови, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXИX/2, (1986), (198-202.стр.).

Контрастиве Грамматик Деутсцх-Сербокроатисцх, ед. У. Енгел – П. Мразовић, 1986, Зборник Матице српске за филологију и лингвистикку XXX/2. (1987), (131-144.стр).

– Павица Мразовић и Зора Вукадиновић, Граматика српскохрватског језика за странце, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXВ/1, (1992), (257-259.стр).

– Свенка Савић, Дискурс анализа, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXВИ/2, (1993), (242-244.стр).

– Фолклор у Војводини, часопис Удружења фолклориста Војводине, св. 1-8, Зборник Матице српске за славистику (48-49стр.), (1995), (298-301.стр).

– Смиљка Васић – Психолингвистика, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1994, (293.стр), Књижевност и језик, (1995).

Српско-русински речник, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXXИX/2, (1996), (245-249.стр).

– Јосип Буљовчић, Филолошки огледи, НИП „Суботичке новине“, Суботица 1995, Руковет, бр.1-2-3, (1997), (56-57.стр.).

О Словнику – лингвистично, Српско – русински речник, И, Шветлосц, 1-2/1997, (1997), (44-51.стр.).

– М. Петровски, Н. Милићевић-Добромиров, М. Симољевић, С. Поштић – Учимо српски 1, Д. Белегишанин- Закић, С. Гламочак, Н. Милићевић-Добромиров, – Учимо српски 2, Азбукум, Нови Сад, (2000), Лингвистичке актуелности, год. 2, бр. 5 (2001).

– Слободан Павловић – Детерминативни падежи у говору северозапдне Боке, Зборник Матице српске за филологију и лингвистикуXЛИВ/1-2, (2001), ( 280-282.стр.).

Приредила:
Јелисавета Никитовић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Србистички прилози: зборник у част професора Славка Вукомановића, Бг 2005.