Професор, рођена је 3.12.1953. у Сарајеву. Школу је завршила у Београду. Дипломирала је на групи за Енглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, на коме је магистрирала 1982. и докторирала 1985. На Одсеку за јужнословенске језике са општом лингвистиком Филолошког факултета у Београду изабрана је у звање асистента 1982, а 1986. у звање доцента. Сада је професор на Катедри за општу лингвистику на истом факултету. Бави се општом лингвистиком.
АУ: Катедра за општу лингвистику, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд, тел.011 181-438, 2638-622/ лок. 110.

Лексичко-семантичка кохеренција у разговорном језику, Београд, 1987; Разговорни српскохрватски језик, Нови Сад, 1989 (коаут); Прилози за когнитивну лингвистику, Београд, 1966; Семантичка и текстлингвистика, Београд, 1999; прев.:Теорија језика- теорија учења; дебата између Жана Пијажеа и Ноама Чомског, Сремски Карловци, 1990.

Прозодијска компонента у преводу уметничке прозе, 12/3, 67-79; Употреба једнине и множине личних заменица у обраћању саговорнику у српскохрватском језику, 13/1, 185-196; О употреби глаголских времена у савременом српскохрватском разговорном  језику, 14/2, 97-104; Зависне узрочне реченице у разговорном српскохрватском језику  15/1, 85-94; Вук караџић у светлу данашње прагматике, 17/1, 199-214; Лингвистичко-прагматички аспекти неких  исказа у текстовима о прослави Косовског боја 1939 и 1989. године, 19/1, 69-78; Појам модела у лингвистици, 20/2, 33-42; Реформулација смисла у дискурсу и језички нивои, 2182, 110-117; Међудејство језичких нивоа у парадигматско-семантичким системима, 22/2, 127-134; Стилистика лингвистичких текстова, 23/2, 71-80; Језичка норма у очима говорника, 24/1, 249-254; Неке типичне особине наративног текста у српским драмама, 25/1, 363-372; Граматикализација у савременој семантичкој теорији (на примеру имена), 26/2, 113-120; Врсте речи и лингвистичке теорије, 27/2, 73-82.

Приредила:
Ивана Јовановић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

Сајт Филолошког факултета Универзитета у Београду

Анали Филолошког факултета