Академска каријера

◦ 2013. године – избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад

Област: Русистика (Руски језик).

◦ 2008. године – избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад

Област: Русистика (Руски језик).

◦ 2007. године – докторат, Филозофски факултет, Нови Сад.

Област: Лингвистика (славистика, русистика) (докторска дисертација: Функционално-семантичко поље футуралности у савременом руском, пољском и српском језику).

◦ 1987. године – магистратура, Филозофски факултет, Загреб.

Област: Лингвистика (русистика) (наслов рада: Синтакса перфективног презента у руском и хрватскосрпском језику).

◦ 1980. године – диплома, Филозофски факултет, Задар.

Област: (1) Руски језик и књижевност; (2) Социологија.

 

Области интересовања и истраживања

◦ Граматика (морфо-синтакса) и стилистика руског језика,

◦ Контрастивна лингвистика (контрастивно проучавање руског, српског и других словенских језика),

◦ Функционално-семантичка истраживања,

◦ Прагматика (теорија говорних чинова, перформативи, етикеција),

◦ Лексичка семантика,

◦ Лингвокулторологија и етнолингвистика,

◦ Аспектологија.

 

Шири преглед научно-истраживачке и стручне активности (пдф)

 

Библиографија

 

Избор

 1. Монографија
 • Проблематика развоја футура и његове граматикализације у словенским језицима (с посебним освртом на ситуацију у српском, руском и пољском), Русе [България], Лени-Ан, 2012, 198 с.

 

 1. Радови у научним часописима и зборницима
 • Употреба перфективног презента  у  значењу  садашњости  у  руском,  хрватскосрпском и осталим славенским језицима(?), Радови Филозофског факултета у Задру, 27(17) (1987/88), (49‑60.стр.), Суммарy.
 • Модална употреба руског и хрватскосрпског перфективног презента у увјетним реченицама, Сувремена лингвистика, 15/27–28 (1988–89), (57‑64.стр.), Суммарy.
 • Транспозиција перфективног презента у руском и хрватскосрпском језику, Зборник Матице српске за славистику,36 (1989), (85‑97.стр.) Резюме. Суммарy.
 • Статус футура и у књижевноумјетничком и публицистичком стилу, Јужнословенски филолог,ЛИИ, (1996), (107–121.стр.) Суммарy. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-185X/1996/0350-185X9652107V.pdf
 • Русский и сербско-хорватский перфективный презенс в сопоставительном аспекте, Зборник Матице српске за славистику,54–55 (1998), (119‑147.стр.) Резиме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/1998/0352-50079855119V.pdf

 • Об инклюзивных формах императива в славянских языках, Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини / Прир. Б. Станковић [=Међународни симпозијум поводом 120-годишњице Катедре за руски језик и 50-годишњице Славистичког друштва Србије, Београд, 1–5. јун 1998], Филолошки факултет – Славистичко друштво Србије, Београд, 1998, (130‑138.стр.).
 • О валентности перформативных глаголов в славянских языках, Зборник Матице српске за славистику, књ. 56–57 (1999), (71‑94.стр.) Резиме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/1999/0352-50079957071V.pdf   (http://www.rastko.rs/filologija/zmss/arhiva/56-57/doicil_voivodic.pdf)

 • Перформативное микрополе прескриптивности, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику,XЛИИИ (2000) (посвећено професору др Драгољубу Петровићу поводом 65-годишњице живота), (111‑124.стр.)
 • Обращение и норма (на материале русского и других славянских языков), Языковая норма и новые тенденции в развитии речевой культуры / Сборник научных трудов / Отв. ред. Е. Ю. Белова, Л. Н. Михеева, Иваново, Ивановский государственный университет, 2001, (18‑34.стр.)
 • О социокултурној идентификацији у руском језику, Педагошка стварност, XЛВИИИ/5–6 (2002), (455‑463.стр.)

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0553-4569/2002/0553-45690206455V.pdf

 • О „принципу градуелне квантификације” илокутивне моћи у прескриптивним говорним чиновима, Зборник Матице српске за славистику,62 (2002), 149–157. Резюме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/2002/0352-50070262149V.pdf

 • О вокативном обраћању у српском и другим словенским језицима, Научни састанак слависта у Вукове дане,31/1 (2003), (191‑199.стр.) Резюме.
 • Функционально-семантическое поле перформативности в славянских языках, Зборник Матице српске за славистику,63 (2003), (45–77.стр.) Резюме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/2003/0352-50070363045V.pdf

 • О вокативним и императивним типовима каузације у руском и српском језику, Јужнословенски филолог,ЛИX (2003), (153‑174.стр.) Резюме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-185X/2003/0350-185X0359153V.pdf

 • О русском „языковом вкусе эпох“ через призму вокативных обрашений, Зборник Матице српске за славистику,64 (2003), (131‑159.стр.) Резиме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/2003/0352-50070364131V.pdf

 • О структуре, семантике и коннотативных свойствах глагольных лексем и их сочетаний в паремиях (на материале русского, болгарского и сербского языков), Зборник Матице српске за славистику,65–66 (2004), (75‑100.стр.) Резиме. [=у коауторству са Владимиром Манчевом].

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/2004/0352-50070466076V.pdf

 • О темпоральном характере пропозиции перформативных высказываний, Вопросы русского языкознания / Сб. науч. статей, XИИ: Традиции и тенденции в современной грамматической науке[к 250-летию Московского университета]/ Под общ. ред. Г.А. Золотовой, Москва, Изд-во Моск. ун-та, 2005, (100‑109.стр.)
 • Настава морфологије на синтаксичким основама као допринос ефикаснијем усвајању страног (руског) језика у савременим условима, Педагошка стварност,ЛИ/7–8 (2005), (582‑595.стр.) Суммарy. Резюме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0553-4569/2005/0553-45690508582V.pdf

 

 • О аналитизму у српском и другим словенским језицима (на примјерима инфинитивних конструкција), Шести лингвистички научни скуп „Бошковићеви дани“[=„Стандардизација језика – дијахронијски и синхронијски аспект; Језик медија“, Подгорица, 19–20. маја 2005], научни скупови, 75, одјељење умјетности, 23 / Ур. Б. Остојић, ЦАНУ, Подгорица, 2005, (241‑261.стр.) Резюме.
 • Об инфинитивных предложениях с субъектом в дательном падеже в русском языке и их эквиваленты в сербском и польском, Зборник Матице српске за славистику,71–72 (2007), (557‑581.стр.) Резиме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/2007/0352-50070772557V.pdf

 • О неморфологизованим средствима изражавања футуралне семантике у српском и другим словенским језицима, Семантичка проучавања српског језика / Ур. М. Радовановић, П. Пипер, САНУ, Београд, 2008, (221‑256.стр.) Резюме.
 • К вопросу о взаимозамене СВ и НСВ в русском и других славянских языках, Теоретические и лингводидактические проблемы исследования русского и других славянских языков / Сборник научных трудов / Отв. ред. Н. А. Тупикова, Волгоград, Изд-во ВолГУ, 2008, (101‑115.стр.)
 • О зависносложеним реченицама са условљеном структуром (опште карактеристике, статус и класификација), Славистика, XИИИ (2009), (121‑136.стр.) Резюме.
 • О конверзивној асиметрији, имплицитној евиденцијалности и епистемичкој модалности у концесивним реченицама, Зборник Матице српске за славистику,78 (2010), (135‑149.стр.) Резюме.

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-5007/2010/0352-50071078135V.pdf

 • Об употреблении и значении совершенного вида в перформативных предложениях–высказываниях в славянских языках: опыт типологической дифференциации, Славянские языки: единицы, категории, ценностные константы / Сборник научных трудов [30-летию ВолГУ посвящ.] / Отв. ред. Н. А. Тупикова, Изд-во ВолГУ, Волгоград, 2010, (175‑191.стр).
 • Об этнокультурном и духовном самосознании южнославянского населения, бытующего в сербском этнолингвистическом ареале, Арнаудов сборник, 6 / Сборник осъществен по научен проект „Изследоване на личността, творчеството и идеите на Михаил Арнаудов“ / Отг. ред. Р. Русев, Русе, Лени-Ан, 2010, (253‑273.стр.).
 • Обращение на фоне других разновидностей апеллятивности (на материале русского и других славянских языков), Славянская историко-культурная и языковая ситуация/Междунар. колл. монография / Отв. ред. С. А. Алексанова, Т. В. Шмелева, Славянск-на-Кубани, Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ“ в г. Славянске-на-Кубани, 2012, (266‑285.стр.).
 • Об аспектуально-темпоральном комплексе как предикативной основе предложения-высказывания (в свете теории функциональной грамматики), Русистика: язык, культура, перевод / Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (Софийский университет им. Св. Климента Охридского, 23–25 ноября 2011 г.) / Ред. А. А. Градинарова, Р. А. Спасова, София, Изток – Запад, 2012, (142‑150.стр.).
 • Двувидовость глагольного слова и способы ее преодоления в русском языке в сопоставлении с сербским, Семантический спектр славянского вида (ИВ Конференция Комиссии по аспектологии Международного комитета славистов, Гётеборгский университет, 10 июня – 14 июня 2013 г.); ТхеСемантицСцопеофСлавицАспецт (Фоуртх Цонференце оф тхе Интернатионал Цоммиссион он Аспецтологy оф тхе Интернатионал Цоммиттее оф Славистс, Университy оф Готхенбург, Јуне 10 – 14, 2013) / Едс. М. Нилссон, Н. Зорикхина Нилссон, Гöтеборг, Гöтеборгс университет (= Готхенбург Славиц Студиес 3), 2013, (160‑163.стр.).
 • Славянский презенс–футурум совершенного вида в отрицательно–вопросительном контексте, Глагольныйвид: грамматическоезначениеиконтекст (= Дие Wелт дер Слаwен: Саммелбäнде/Сборники, Бд. 55) / Хрсг. вон Р. Бенаццхио, Мüнцхен – Берлин, Верлаг Отто Сагнер, 2014 [ин принт].Приредила:
  Јелисавета Никитовић
  Филолошки факултет Универзитета у Београду

  Извори:

  Србистички прилози: зборник у част професора Славка Вукомановића, Бг 2005.