Драгана Радовановић је лингвиста, србиста, универзитетски професор, рођена је 19. јуна 1973. године у Сенти.

Доцент је на Филозофском факултету у Косовској Митровици и научни сарадник у Институту за српски језик САНУ (2013).

Основне студије – 1994/1995-1999 ; 1998-2001. године студирала је Српски језик и књижевност/Српски језик и књижевност у одељењима за националне мањине.

Уписала је Филозофски факултет у Новом Саду, где је касније, 2012. године, и докторирала. Наслов дисертације је био Говор Ваљевске Подгорине, на тему Српски језик и књижевност (ужа научна област: Дијалектологија српског језика).

 

Резултати научноистраживачког рада (10 најважнијих)

 1. Драгана Радовановић, „Морфолошке особености говора средње Колубаре”, Српски дијалектолошки зборник LIII, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд, 2006, стр. 1-186. ISSN 0353-8257/ УДК 808.61./.62-087 /монографија/
 2. Драгана Радовановић, „Говор Ваљевске Подгорине”, Српски дијалектолошки зборник LXI, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд, 2014, стр. 1-366. ISSN 0353-8257 /монографија/
 3. Драгана Радовановић, „Наставак у генитиву множине именица у шумадијско-војвођанском дијалекту”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIX/2, Нови Сад, Матица српска, 2006, стр. 289-304, УДК 811.163.41’282’366.543; YU ISSN-0352-5724/UDK 801(05)
 4. Драгана Радовановић, „Вокалски систем говора Средње Колубаре”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, Матица српска, Нови Сад, 2007, стр. 733-745. УДК 811.163.41’282’342.2/ YU ISSN-0352-5724/UDK 801(05)
 5. Драгана Радовановић (у коауторству са Жарком Бошњаковићем), „Репартиција наставака у инструменталу једнине именица женског рода на нулту морфему у српским дијалектима”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LI, св. 1-2, Матица српска, Нови Сад, 2008, стр. 157-175; UDK 811.163.41′ 367.622.17// YU ISSN-0352-5724/UDK 801(05)
 6. Драгана Радовановић, „Треће лице множине презента у говорима шумадијско-војвођанског говорног типа”, Српски језик, 14/1-2, година XIV, Београд, 2009,; стр. 503-531. ISSN 0354-9259; UDK 811.163.41′ 282.2 (811.163.41′ 366.581); COBISS.SR-ID 140692487
 7. Драгана Радовановић (у коауторству са Жарком Бошњаковићем), „Степен испитаности народних говора на подручју шумадијско-војвођанског дијалекта”, Јужнословенски филолог LXV, Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд, 2009, стр. 229-265; ISSN 0350-185x, LXV (2009), p. (229-265); UDK: 811.163.41’282.3; ID 169694732
 8. Драгана Радовановић, „Статус дијалекатске и покрајинске лексике у речницима књижевног језика”, Зборник радова са VII међународног скупа Српски језик, књижевност, уметност, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 26–27. октобра 2012, Књига 1, Традиције и иновације у савременом српском језику, Крагујевац, 2013, стр. 113–118 [ISBN 978-86-85991-52-3]
 9. Драгана Радовановић, „Сугласнички систем говора Ваљевске Колубаре”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/2, Матица српска, Нови Сад, 2009, стр. 57-79; кљ. речи: дијалектологија, шумадијско-војвођански дијалекат, фонетика, дистрибуција сугласника; УДК811.163.41’28/497.11; YU ISSN-0352-5724
 10. Драгана Радовановић (у коауторству са Лауром Спариосу), „Српска и румунска трпеза у северном и средњем Банату”, Језици и културе у времену и простору II/1, Тематски зборник, Филозофски факултет у Новом Саду, 2013, стр. 205–213 [ISBN 978-86-6065-179-4]

 

Уџбеници или наставна средства (3 најзначајнија)

 1. Бранка Бубањ, Српски језик. Свеска са задацима за самостално вежбање V разред основне школе. Школска књига, Нови Сад, 2008; Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, Филозофски факултет Нови Сад; мр Драгана Радовановић, Институт за српски језик САНУ; Бранислава Мартиновић, проф., Основна школа „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад; /рецензија рукописа/
 2. 2. Бранка Бубањ, Српски језик. Свеска са задацима за самостално вежбање VI разред основне школе. Школска књига, Нови Сад, 2008; Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, Филозофски факултет Нови Сад; мр Драгана Радовановић, Институт за српски језик САНУ; Бранислава Мартиновић, проф., Основна школа „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад; /рецензија рукописа/
 3. Бранка Бубањ, Српски језик. Свеска са задацима за самостално вежбање VII разред основне школе. Школска књига, Нови Сад, 2008; Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, Филозофски факултет Нови Сад; мр Драгана Радовановић, Институт за српски језик САНУ; Бранислава Мартиновић, проф., Основна школа „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад; /рецензија/
 4. Бранка Бубањ, Српски језик. Свеска са задацима за самостално вежбање VIII разред основне школе. Школска књига, Нови Сад, 2008; Рецензенти: проф. др Мато Пижурица, Филозофски факултет Нови Сад; мр Драгана Радовановић, Институт за српски језик САНУ; Бранислава Мартиновић, проф., Основна школа „Ђорђе Натошевић“, Нови Сад. /рецензија рукописа/

 

Учешће на пројектима (најзначајнија)

 1. „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора”, Институт за српски језик САНУ, 178020;
 2. „Култура исхране у Војводини кроз обредну праксу. Лингвистички и етнолингвистички аспект”, Матица српска;
 3. „Истраживања српских говора у румунском Банату”, Матица српска;
 4. „Research of Slavic Vernaculars at Kosovo and Metohia”, одобрено од стране Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије и финансирано од стране организације UNESCO ERC/EPC/PP Section.

 

Резултати педагошког рада

Од 1999. до 2003. године радила је у основној школи „Светозар Марковић” у Бачком Градишту као наставник српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине. Стручни испит положила је у Новом Саду 2001. године.

Приредила:

Симона Пурић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

https://sr.wikipedia.org/sr

Злата Бојовић, Драгана Мршевић Радовић, Снежана Самарџија, Библиографски речник, Београд, 2005.

Предраг Пипер, Прилози историји српске славистике, Београд, 2011.