Професор, рођен је 2. 10. 1951. у Плужини код Сврљига (Србија). Гимназију и Вишу педагошку школу завршио је у Нишу. Дипломирао је на Групи за српскохрватски језик и  југословенске књижевности Филолошког факултета у Београду 1974. На истом факултету  је магистрирао 1978. Докторирао  је на Филозофском факултету у Београду на Катедри за етнологију и антропологију 1990. Био је асистент за лингвистику у Институту за педагошка истраживања у Београду, лектор за српски језик на МГУ у Москви, професор народне књижевности на Филозофском факултету у Нишу. Сада ради као научни саветник у Балканолошком институту  САНУ у Београду и као редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду. Бави се фолклористиком, етнолингвистиком и словенском митологијом.

АУ: Балканолошки институт САНУ, Кнез Михаилова 35,11000 Београд, тел. 639-830, baIkinst@Eunet.yu  АС: Благоја Паровића 122, 11030 Београд, тел. 557-917, rlj ubink@Eunet.yu

 

Урок иде у поље. Народна бајања, Ниш, 1973; Народне басме и бајања, Ниш-

Приштина-Крагујевац, 1982; Народна бајања, Београд, 1985; Народна бајања код Јужних

Словена, Београд, 1996; Симболика света у народној магији Јужних Словена, Београд-

Ниш, 1996; Словенска митологија, енциклопедијски речник, Београд, 2001 (коаут.).

Митски атрибути Старине Новака у епској поезији Јужних Словена и Румуна, Старина Новак и његово доба, Балканолошки институт САНУ,  Београд, 1988. Представе o ђаволу у веровањима u фолклору балканских Словена, ЗбМСС 1996, 53; Apocryphal Prayers and Apotropaisms among Southern Slavs, Balcanica XXVIII , 1997;

Лексичко-фразеолошка реконструкција религијско-митолошких npeдстава у вези с

Каменом, 6/ 1, (445-459.стр.); Структурно-типолошке карактеристике знаковност и писаних  магијских формула и других бајаличких форми 7/1, (387-404.стр.); О значењу једног сакралног текста и конопљи или лану код словенских и балканских народа, 11/2, 207-217; Вук и народне басне, 17/3, (219-224.стр.).

Приредила:
Ивана Јовановић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

Сајт Филолошког факултета Универзитета у Београду

Анали Филолошког факултета