Др Душка Кликовац, редовни професор на Катедри за српски језик и јужнословенске језике, на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Предмети које предаје: Синтакса српског језика; Лингвистика текста и прагматика; Функционални варијетети српског језика.

Образовање: 1982. дипломирала на Филолошком факултету у Београду, на групи за Српски језик са општом лингвистиком; 1984. магистрирала на Филолошком факултету у Београду, на смеру Наука о језику (Тема: Фонетска мотивисаност језичког знака (на материјалу ономатопејских речи)); године 1996. докторирала на Филолошком факултету у Београду (Тема: Концептуализација и предлошка реализација садржавања (на примерима српскохрватског и енглеског језика)).

Запослења: 1983-1984. основни обрађивач на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика, Институт за српскохрватски језик САНУ; 1984-1987. лектор за српскохрватски језик на Универзитету у Стразбуру, Француска; 1990-1991. лектор за српскохрватски језик на Колумбијском универзитету у Њујорку; 1987. до данас – прво асистент, затим доцент, ванредни професор и редовни професор на Катедри за српски језик и јужнословенске језике Филолошког факултета у Београду.

 

Одабрана библиографија

 1. (2006; prvo izdanje 2000) Semantika predlogaStudija iz kognitivne lingvistike, Beograd, Filološki fakultet, str. 445.
 2. (2004) Metafore u mišljenju i jeziku, Beograd, Biblioteka XX vek, str. 318.
 3. (2008) Jezik i moć (Ogledi iz sociolingvistike i stilistike), Beograd, XX vek, str. 346.
 4. „О семантици и употреби предлога уз”, [У зборнику] Семантичка проучавања српског језика (ур. М. Радовановић, П. Пипер), Београд, САНУ, 2008, стр. 95-127.
 5. „О стилским, идеолошким и утилитарним аспектима номинализације у српском језику”, Јужнословенски филолог, 64, 2008, стр. 177-188.
 6. „О презенту несвршених глагола за означавање будућих ситуација”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/1, 2009, стр. 57-71.
 7. „Прилог критичкој анализи конверзације: дискурс моћи у лекарској ординацији”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/3, 2009, стр. 33-80.
 8. „Неколико речи о заменицама у српском језику: предлог класификације и одговарајуће терминологије”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 39/3, 2010, стр. 73-84.
 9. „О месним клаузама у српском језику”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 40/3, 2011, стр. 47-72.
 10. „О глаголу требати: теорија, употреба и норма”, Наш језик, XLII: 3-4, 2011, стр. 3-24.
 11. „О интерпункцијском знаку три тачке (тротачки)”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 41/3, 2012, стр. 63-92.
 12. „О семантици глаголског префикса уз-”, Творба речи и њени ресурси у словенским језицима (Зборник радова са четрнаесте међународне научне конверенције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта), Београд, Филолошки факултет, 2012, стр. 573-600.
 13. „О обележавању управног говора”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/3, 2013, стр. 15-42.

14. „Граматичка категорија лица код показних речи у српском језику”, Зборник Матице српске за славистику, бр. 83, 2013, стр. 269-286

Пиредио:

Немања Пеић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

http://www.klks.polonistyka.uj.edu.pl/duska-klikovac

http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/zaposleni/sjjj/srpski/Fakultetski%20sajt-DuskaKlikovac.pdf

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%99

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0