Рођен је 14. 12. 1930. у Крагујевцу (Србија), основношколско образовање стекао је у Крагујевцу, Горњем Милановцу и Београду, где је похађао VI мушку гимназију, у којој је матурирао. Универзитетско образовање стекао је на Универзитету у Београду, дипломиравши српскохрватски језик и југословенску књижевност (1957) и стекавши степен доктора лингвистичких наука (1965).

Унивезитетску каријеру остварио је на Универзитету у Београду, кроз сва научна звања (асистента 1959–1965, доцента 1966–1972, ванредног професора 1973–1979, редовног професора од 1980). Од 1996, када је пензионисан, до 2009. члан је комисија за одобравање и одбрану магистарских и докторских дисертација, односно комисија за изборе наставника и сарадника на универзитетима у Београду, Новом Саду, Подгорици, Косовској Митровици.

Био је управник Катедре за српски језик и јужнословенске језике Филолошког факултета у Београду (1973–1996, у неколико изборних термина), управник МСЦ-а (од 1986–1989), шеф пројекта „Развојне тенденције у српскохрватском језикуˮ (1986–2000), повремени члан редакција зборника Научни састанак слависта у Вукове дане (1980–2005, Београд) и зборника ЦАНУ – Научни скупови (2002–2005, Подгорица).

У току универзитетске каријере, повремено, предавао је јужнословенску филологију на катедрама универзитета у иностранству (1961–1963, у Француској; 1967–1968, у Холандији; 1969–1970, у САД), као и на универзитету Црне Горе (1978–2004, у Никшићу). Учествовао је са рефератима на више међународних научних конференција у Београду и Новом Саду (Србија), Подгорици (Црна Гора), Прагу (Чешка), Берлину и Гетингену (Немачка), Чикагу, Њујорку и Ен Арбору (САД), Софији (Бугарска), Ополу (Пољска).

Члан је редакција лингвистичких часописа Наш језик и Јужнословенски филолог, у издању Института за српски језик САНУ у Београду.

 

Библиографија

 1. Граматика и језик. Живојин Станојчић. – Титоград: Универзитетска ријеч, 1987. – 268 стр. – (Библиотека Научни радови и студије)
 2. Савремени српскохрватски језик и култура изражавања: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Стеван Мицић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, 1989. – 440 стр. ISBN 86-17-00740-0
 3. Прилози правопису. Живојин Станојчић, Павле Ивић … [и др.]; приредили Митар Пешикан, Мевлида Караџа-Гарић и Мато Пижурица. – Нови Сад: Матица српска, 1989. – 127 стр. – ISBN 86-363-0106-8
 4. Прилози у правопису [екавска варијанта] / Живојин Станојчић, Павле Ивић [и др.]; приредили Митар Пешикан, Мевлида Караџа-Гарић и Мито Пужица. – Нови Сад: Матица српска, 1989. – 127 стр. ISBN 86-363-0141-6
 5. Синтаксичке студије – О Вуковској традицији у језику и граматици / Живојин Станојчић. – Никшић: Универзитетска ријеч, 1990. – 165. стр. – (Библиотека Научни радови и студије).
 6. Правопис српскога језика са речником / Живојин Станојчић, Р. Симић … [и др.]; [екавско издање]. Никшић: Унирекс; Београд: Штампа, 1993. – 546 стр.
 7. Правопис српскога језика са рјечником / Живојин Станојчић, Р. Симић … [и др.]; [ијекавско издање]. Никшић: Унирекс; Београд: Штампа, 1993. – 547 стр. (Библиотека Посебна издања). ISBN 86-427-0413-6
 8. Граматика српскога језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 2. прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Завод за издавање уџбеника, 1992. – 400 стр. ISBN 86-17-02288-4
 9. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 3. прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 1994. – 399 стр. ISBN 86-17-03056-3
 10. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 4. прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 1995. – 399 стр. ISBN 86-17-03871-3
 11. Језик и језичка култура 1 / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац. – Београд: Стручна књига, 1996. – 152 стр.
 12. Српски језик на крају века / Живојин Станојчић, М. Радовановићем, П. Ивићем, М. Пешиканом и др. – Београд: Институт за српски језик САНУ : Службени гласник, 1996. – 201 стр.
 13. Језик и језичка култура 2 / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац. – Београд: Стручна књига, 1997. – 192 стр.
 14. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 5. исправљено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 1997. – 399 стр. ISBN 86-17-05315-1
 15. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 6. прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 1999. – 415 стр. ISBN 86-17-07573-2
 16. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 7. прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 2000. ISBN 86-17-08190-2
 17. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 8., прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 2002. – 415 стр. ISBN 86-17-09781-7
 18. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 9. прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 2004. – 411 стр. ISBN 86-17-11090-2
 19. Језик и језичка култура: за други разред средње школе / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац. – 3. измењено изд. – Београд: Српска школска књига, 2004. 199 стр. – (Библиотека уџбеници и приручници) ISBN 86-83565-15-7
 20. Језик и језичка култура: за први разред средње школе / Љиљана Николић, Живојин Станојчић, Душка Кликовац. – 3. измењено изд. – Београд: Српска школска књига, 2004. 180 стр. – (Библиотека уџбеници и приручници) ISBN 86-83565-14-9
 21. Граматика српског језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 10. изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 2005. – 411 стр. ISBN 86-17-12430-Х
 22. Граматика српског језика: за гимназије и средње школе / Живојин Станојчић, Љубомир Поповић. – 11., прерађено изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 2008. – 411 стр. ISBN 978-86-17-15123-0
 23. Из језика прозе Милоша Црњанског: лингвистичка истраживања / Живојин Станојчић. 1 изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2008. – 139 стр. – (Библиотека АЗ; књ. 5) ISBN 978-86-17-15534-4
 24. Енциклопедија српског народа / [сарадник Ж. Станојчић]. – 1. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2008. ISBN 978-86-17-15732-4

 

Извор: Анали Филолошког факултета, Библиографија наставника и сарадника Филолошког факултета Универзитета у Београду, св. 4, (Р–Ш), Београд, 2012.

Приредила:

Миљана Гајић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Анали Филолошког факултета

Википедија