Професор, рођен 17.8.1947. у Котор Варошу (БиХ). Гимназију завршио у Високом, а Филозофски факултет у Загребу. Магистрирао 1978. и докторирао 1983. Сада је редовни професор на Катедри за хрватски стандардни језик Одсјека за кроатистику Филозофског факултета у Загребу. Бави се синтаксом хрватског језика, стилистиком, историјом хрватске науке о језику.
AУ: Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, тел. 385- 1-6120-086, факс 385-1-6120-252. AC: Trg Stjepana Radića 6, 10410 Velika

Gorica, тел. 385- 1-6224-074; ivo.pranjkovic@zg.hinct.hv

 

Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku, Zagreb, 1984; August Musić, Zagreb, 1989;

Hrvatska skladnja, Zagreb, 1993, 2002; Kronika hrvatskoga jezikoslovlja, Zagreb, 1993;

Jezikoslovna sporenja, Zagreb, 1997; Lingvistički komentari, Rijeka, 1997; Hrvatski jezik i

franjevci Bosne Srebrene, Zagreb, 2000; Druga hrvatska skladnja, Zagreb, 2001.

Gramatika Matije Antuna Relkovića, Croatica, 22- 23, Zagreb, 1985, (97‑118.стр.); Temeljna

načela jezične pravilnosti, Kolo, 4, Zagreb, 1996, (5‑12.стр); Habitualne rečenice u hrvatskome

jeziku, Suvremena lingvistika, 24/ 1- 2, Zagreb, 1998, (57-63.стр.); Antun Branko Simič i hrvatski jezik, Republika, LV, 3- 4, Zagreb, 1999, (33‑43.стр.);, Збирне именице и категорија броја у хрватском или српском језику, 13/2, (171-176.стр); Зависне реченице у хрватском или српском језикукласификацијске недоумице, 15/ 1, (57- 65.стр.); Језикословно моделирање и разина једноставне реченице, 20/2, (125-134.стр.).

Приредила:
Ивана Јовановић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

Сајт Филолошког факултета Универзитета у Београду

Анали Филолошког факултета