Рођена 27. маја 1962. у Љубљани. Основну школу и гимназију језичког усмерења завршила је у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду 1986. године, на Групи за романистику. Магистрирала је на истом факултету 1992. године на Групи за науку о језику, одбранивши рад из области теорије превођења, под насловом Преводи Мопасанових приповедака на српски и словеначки језик. Године 2004. докторирала је на Филолошком факултету у Београду у области упоредне граматике српског и словеначког језика, са темом Систем заменичких речи у српском и словеначком језику. Маја Ђукановић је током основних студија факултативно слушала и са успехом полагала предмете везане за изучавање словеначког језика, упоредну граматику словенских језика и старословенски језик. Током магистарских студија (1987. и 1988) била je на специјализацији на Катедри за словенистику Филозофског факултета Универзитета у Љубљани, под менторством проф. др Јоже Топоришича, где се усавршавала по програму за предаваче словеначког језика као страног. Године 1990. провела три месеца на студијском боравку на Катедри за савремени словеначки језик и стилистику Филозофског факултета у Љубљани, а на истој катедри је 1994. била на двомесечном стручном усавршавању. Као стипендиста Центра за словеначки језик као страни у више наврата је била на усавршавањима Семинару словеначког језика, литературе и културе на Универзитету у Љубљани, као и Завода за школство Републике Словеније. Сваке године активно учествује на стручним семинарима, које за предаваче словеначког језика као страног организује Центар за словеначки језик као страни, Програм за словеначки језик на страним универзитетима.

 

Професионална каријера

 

Маја Ђукановић је децембра 1987. изабрана на одређено време за лектора- приправника за Словеначки језик као страни на Филозофском факултету у Љубљани, где остаје до краја 1988. године. Фебруара 1989. запослила се на Одсеку за јужнословенске језике и општу лингвистику, где је примљена као асистент-приправник за Словеначки језик, затим је бирана у звање асистента. Године 2005. бирана је за доцента за предмет Словеначки језик, а 2010. бира се у звање ванредног професора за словеначки језик на Катедри за општу лингвистику на Филолошком факултету у Београду. Маја Ђукановић је у оквиру студија Језика, књижевности и културе на Филолошком факултету у Београду са сарадницима увела четворогодишње студије словеначког језика и културе, оформивши низ нових предмета, који успешним студентима омогућавају даље напредовање и запослење. Сада на основним студијама предаје Словеначки језик 1–8, Увод у словеначку културу 1 и 2, Превођење за словенисте и Практикум за словенисте, а под њеним руководством се одвијају и лекторска вежбања на предметима Савремени словеначки језик 1–8. На мастер студијама држи наставу на предмету Српско-словеначке међукултурне студије, а на докторским студијама предмет Контрастивна граматика словеначког и српског језика. На позив Завода за школство Републике Словеније 2005. године предавала је на течају словеначког језика за децу словеначког порекла која живе у иностранству. Као стручњак за словеначки језик и културу активан је члан Националног савета словеначке националне мањине у Србији, у оквиру којег је уредила више публикација и организовала низ културно-образовних пројеката. До 2012. године била је члан Уређивачког одбора Зборника Матице српске за славистику. Уредила је и више издања превода студената словеначког језика на Филолошком факултету у Београду. У сарадњи са Центром за словеначки језик као страни, у Београду организовала је промоције словеначког језика, књижевности и културе, у оквиру пројеката Светски дани словеначког језика, од 2004. до данас. Министарство за школство и спорт Републике Словеније ангажовало је др Мају Ђукановић као предавача словеначког језика за младе словеначког порекла у Београду од 2001. до 2007, а затим и као организатора и руководиоца тог типа наставе за целу Србију. У сарадњи са Филозофским факултетом у Љубљани, односно Центром за словеначки језик као страни, Програм за словеначки језик на страним универзитетима, уз подршку Амбасаде Републике Словеније, др Маја Ђукановић је организовала бројне промоције словеначког језика, књижевности и културе, пре свега у Београду, али и у другим крајевима Србије. Од 2004. надаље, студенти који уче словеначки језик активно су учествовали у пројектима Центра за словеначки језик као страни, којима се промовишу словеначки језик, књижевност и култура. Школске 2007/08. организовала је прославу 100 година учења словеначког језика на Београдском универзитету, а поред тога и бројна гостовања словеначких писаца и издавачких кућа, као и неколико стручних екскурзија, у оквиру којих су студенти Филолошких факултета примљени, на Универзитету у Љубљани, у Парламенту Републике Словеније, у медијским кућама и бројним установама културе. Учествовала је на пројекту Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту (пројекат бр. 148022) Филолошког факултета у Београду и Филозофског факултета у Новом Саду, који је финансиран од стране Министарства науке Републике Србије, а сада је ангажована на пројекту Стандардни српски језик: синтакса, семантика, прагматика (пројекат бр. 178004) Филозофског факултета у Новом Саду и Филолошког факултета у Београду, финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије. Маја Ђукановић је као стручњак за словеначки језик предавала по позиву на Универзитету у Берну (2006), на Универзитету у Љубљани (2010. и 2014), Универзитету у Будимпешти (2011) и Универзитету у Хелсинкију (2014). По позиву Завода за школство Републике Словеније и Центра за словеначки језик као страни одржала је, и у Словенији и у Србији, више стручних радионица и предавања намењених предавачима словеначког језика као другог или страног. Била је у организационом одбору међународне конференције АЛТ4 на Филолошком факултету у Београду, а организовала је и низ пројеката везаних за словеначки језик и културу у Србији. У сарадњи са др Катарином Томашевић из Музиколошког института САНУ, организовала је скуп „Даворин Јенко (1835–1914) – Прилози за културу сећањаˮ, одржан у САНУ 26. новембра 2014. Своја саопштења представила је на многим међународним научним скуповима широм Европе. Учествовала је као ментор или члан комисије за одбрану мастер, магистарских и докторских радова на Филолошком факултету у Београду, Филозофском факултету у Новом Саду и Факултету за хуманистичке студије у Ново Горици. За свој допринос промоцији словеначког језика и културе у Србији добила је признање Владе Републике Словеније које се додељује стручњацима за словеначки језик у иностранству.

Књиге:

 1. Ђукановић М. и Марковић Ж. (2001; 2005), Основи граматике словеначког језика, Београд: Филолошки факултет; друго издање Београд: Лексиком. ISBN 86-85467-01-2
 2. Ђукановић М. (2003), Са словеначким у свет, Београд: Агенција Матић. ISBN 86-83469-35-X
 3. Ђукановић М. и Ђукановић В. (2005), Srbskoslovenski in slovenskosrbski slovar, Ljubljana: Pasadena. ISBN 961-6361-52-Х
 4. Ђукановић M. (2008), Словеначко-српски и српско-словеначки речник, Београд: Агенција Матић ISBN: 978-86-7978-022-5
 5. Ђукановић, М. (2009), Упоредна семантичка анализа заменичких речи у словеначком и српском језику, Филолошки факултет, Београд. ISBN 978-86-86419-81-1; COBISS.SR-ID 172002828; УДК 811.163.6′ 367.626; 811.163.41′ 367.626; 811.163.6:811.163.41
 6. Малџијева, В., Тополинска, З., Ђукановић, М., Пипер, П., (у редакцији Пипер, П.) (2009): Јужнословенски језици: граматичке структуре и функције, Београдска књига, Београд. ISBN 978-86-7590-233-1; COBISS.SR-ID 156494348; УДК 811. 163’362
 7. Đukanović, М. et al. (2012). S slovenščino po svetu, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, Ljubljana. ISBN: 978-961-237-310-8
 8. Ђукановић, М. (2014), Поглавља из словеначке културе, Филолошки факултет, Београд. ISBN: 978-86-6153-254-2

Радови:

 1. Vlahović, М. (1990), „Etnonim Vlah v srbohrvaščini in slovenščiniˮ, Slava, št. 2, letnik IV, 144–156, Ljubljana.
 2. Ђукановић, М. (1990), „Модели транспозиције двојине (на примеру превођења са словеначког на српски)ˮ, у: Научни састанак слависта у Вукове дане, XX/2, 311–315, Београд.
 3. Ђукановић, М. (1991), „Појам дискурса са становишта теорије превођењаˮ, у: Научни састанак слависта у Вукове дане, XXI/2, 89–93, Београд.
 4. Ђукановић, М. (1992), „Реалије у делу Ива Андрића и њихово превођењеˮ, у: Научни састанак слависта у Вукове дане, XXII/1, 379–388, Београд, 1992.
 5. Đukanović, М. (1994), „Slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnamaˮ, Obdobja 12, Slavistična revija, 2–3, 275–279, Ljubljana.
 6. Ђукановић, М. (1994), „Превођење реалија са француског на српски и словеначкиˮ, у: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XXXVII/1–2, 217–225, Нови Сад.
 7. Ђукановић, М. (1996), „Транспозиција антропонима и топонима из француског у српски и словеначки језикˮ, у: Српски језик, 1–2, 388–396, Београд.
 8. Ђукановић, М. (1998), „Неки елементи употребе и значења рефлексивних заменица у српском и словеначком језикуˮ, у: Научни састанак слависта у Вукове дане XXVII/2, 341–347, Београд.
 9. Đukanović, М. (1998), „Problemi prestavljanja lokalizmovˮ, у: Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 8, Janko Kersnik in njegov čas, 116–121, Ljubljana.
 10. Ђукановић, М. (1998), „Словеначки језик на београдском Универзитетуˮ, у: Међународни симпозијум: Изучавање словенских језика, књижевности и култура у инословенској средини, 600–602, Београд.
 11. Đukanović, М. (1999), „Slovenščina na Univerzi v Београдuˮ, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 35–38, Ljubljana.
 12. Đukanović, М. (2000), „Prevajanje slovenske brezekvivalentne leksikeˮ, v: Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije, 2, ur. Inka Štrukelj, Društvo za uporabno jezikoslovje, 258–263, Ljubljana.
 13. Đukanović, М. (2000), „Narečna književnost v prevodihˮ, Zbornik Slavističnega društva Slovenije ,11, Koper, 131–135.
 14. Ђукановић, М. (2004), „Личне заменице у српском и словеначком језикуˮ, у: Српски језик, IX/1–2, 405–416, Београд.
 15. Ђукановић, М. (2005), „Поредбена семантичка анализа одричних заменица у словеначком и српском језикуˮ, Зборник Матице српске за славистику, 68, 169–178, Нови Сад. YU ISSN 0352-5007 1 UDK1+881(05)
 16. Đukanović, М. (2007), „Termin nedoločni zaimki v slovenščini in srbščiniˮ, Obdobja 24 – metode in zvrsti, Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 445–456, Ljubljana. ISBN 978-961-237-193-7 811.163.6`373.46(082) UDK163.6`367.626.6:811.163.41`367.626.6 .
 17. Ђукановић, М. (2007), „Српско-словеначка међујезичка хомонимијаˮ, у: Научни састанак слависта у Вукове дане 36/1, 477–484, Београд. ISSN 0351-9066 ISBN 978-86-86419-17-8 UDK163.411`36(082) 811.163.41`373.423:811.163.6`373.423
 18. Ђукановић, М. (2007), „Ко, где, када, како и зашто треба да учи словеначкиˮ, Савремене тенденције у настави језика и књижевности, Зборник радова, Филолошки факултет, 385–390, Београд. ISBN 978-86-86419-36-1
 19. Ђукановић, М. (2007), „Српски језик као страни у Словенијиˮ, Српски као страни у теорији и пракси, Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 311–317, Београд. ISBN 978-86-86419-21-7 UDK 811-163-41`243 (497-12) 378.14:811.163.41`163.41`243(497.12)
 20. Ђукановић, М. (2007), „Неодређене заменице у српском и словеначком језикуˮ, у: Српски језик, број 12/1–2, година XII, 355–365, Београд. 811.163.41`367.626.6:811.163.6`367.626.6 ISSN 0354-9259
 21. Ђукановић, М. и Самарџић Т. (2008), Teaching verbal aspect at early stages of SLA, Примењена лингвистика, бр. 9, 151–161 Београд – Нови Сад. UDK 81`33 ISSN 1451-7124 371.3::811.163.41`243 371.3::811.163.6`243
 22. Đukanović, М. i Sabo, О. (2009), Obravnava predlogov v dvojezičnem (slovensko-srbskem in srbsko-slovenskem) slovarju, Obdobja 28 – Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenšчino kot drugi/tuji jezik 109-114, Ljubljana. ISBN 978-961-237-333-7 UDK163.6(082) UDK ’374.822=163.41=163.6:81’367.633
 23. Ђукановић, М. и Ковачевић, Б. (2009), „Референцијалност неодређених заменица у српском и словеначком језикуˮ, Анали Филолошког факултета, 21, 311–324. ISSN 0522-8468; COBISS.SR-ID 16394242; UDK163.41’367.626.1; 811.163.6“367.626.1
 24. Ђукановић, М. (2010), „Српски и словеначки језик – развој контрастивних проучавањаˮ, из: Предраг Пипер (ур.), Контрастивна проучавања српског језика: правци и резултати (147–154), Београд: САНУ, Одељење језика и књижевности, Одбор за српски језик у поређењу са другим језицима. ISBN 978-86-7025-512-8; COBISS.SR-ID 176287244
 25. Ковачевић, Б. и Ђукановић, М. (2010), „Аргументска структура глаголских именица у српском и словеначкомˮ, Зборник Матице српске за славистику, 77, 71–82. ISSN 0352-5007; UDK163.41’367.626.1; 811.163.6“367.626.1
 26. Kovačević, B. in Đukanović, М. (2010), „On ethnic adjectives in BCS and Slovenianˮl из: N. Saramandu, M. Nevaci, Carmen-Ioana Radu (ур.), Lucrările celui de al treilea Simpozion Internaţional de Lingvistică, Bucureşti, 20–21 noiembrie 2009, 51–57, Bukurešt: Editura Universităţii din Bucureşti.
 27. Kovačević, B., Đukanović, М. in Panić, N. (2011), „O nekaterih značilnostih udeleženskih vlog pri izglagolskih samostalnikih v srbščini in slovenščiniˮ, Obdobja, Meddiscipilnarnost v slovenistiki (ur. Simona Kranjc), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 259–264. ISBN 978-961-237- 461-7; UDK 811.163.6’367.625.45:811.163.41’367.625.45
 28. Đukanović, М. (2011), „Slovenske etnografske prvine v slovaropisjuˮ, iz: S. Kranjc (ur.), Meddisciplinarost v slovenistiki (Obdobja 30), 107–112, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
 29. Ђукановић, М. и Ковачевић, Б. (2011), „Достигнућа у настави словеначког језика као страногˮ, из: М. Дешић, В. Крајишник и Н. Маринковић (ур.), Српски као страни језик у теорији и пракси II, 343–349, Београд: Чигоја штампа.
 30. Ђукановић, М. и Ковачевић, Б. (2011), „Проблеми превођења са сродних језика: међујезичка хомонимија (на примеру српског и словеначког језика)ˮ, из: А. Алипиева, А. Велкова-Гаидаржиева, С. Димитрова (ур.), Балканите: ние, сәседите, другите, 33–42. Варна: Университетско издателство „Епископ Константин Преславскиˮ.
 31. Đukanović, М. (2011), „Domestic or foreign? (the Slovenian language in light of the Bologna Reform Process at the University of Belgrade)ˮ, iz: A. Bedkowska-Kopczyk, Lj. Šarić, L. Pavera (ur.), Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula, 109–113, Bielsko-Biała: Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej.
 32. Đukanović, М. (2011). „Svakovega tasta sestrična je moja mala tetaˮ. iz: V. Smole (ur.), Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Zbornik 47, SSJLK, 29–37, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana. UDK 81’373.4:392.31:81’25=163.6=163.41
 33. Панић Церовски, Н, Ковачевић, Б., Ђукановић, М. (2012), „Нови маркери цитирања у српском и словеначком језикуˮ, Наука и савремени универзитет – Филологија и универзитет (ур. Бојана Димитријевић), Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 121– ISBN 978-86-7379-263-7; COBISS.SR-ID 194676492
 34. Ђукановић, М., Марковић, Ж., (2012), „Транзитивна и интранзитивна концепција српског и словеначког глагола gledatiˮ, у: ур. В. Ружић, М. Алановић, Г. Штасни, Валентност речи и израза: синтаксички, семантички и прагматички аспекти, Нови Сад: Филозофски факултет.
 35. Moskovljević Popović, J., Đukanović, М. (2013), „Konceptualizacija pismenosti v programskih dokumentih za slovenščino in srbščino kot prvi jezik (J1) – primerjalna analizaˮ, Obdobja, 32, Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve) (ur. Andreja Žele), Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 263–267. ISBN 978-961-237-609-3; UDK214:81’242:373.3(497.4:497.5)
 36. Ђукановић М. и Ковачевић Б. (2013), „Српски и словеначки језик у контакту: преглед контрастивних проучавањаˮ, из: А. Вранеш и Љ. Марковић (ур.), Културе у дијалогу – филологија и интеркултуралност, књига 1, 89–100. Београд: Филолошки факултет. ISBN 978-86-6153-150-7, ISSN 978-86-6153-149-1; UDK 80(082) 008(082) 316.72(082)
 37. Ђукановић, М. и Ковачевић, Б. (2013), „Правописно-морфолошки принципи транспозиције словеначких властитих именица у српски језикˮ, Анали Филолошког факултета, 25, свеска 2, Београд. ISSN 0522-8468 UDK163.6’36 811.163.41’36
 38. Đukanović, M. (2014), „Slovenščina v Srbiji: preteklost, sedanjost in prihodnostˮ, Prihodnost slovenščine in slovenistik po svetu, Zbornik 50, SSJLK (ur. Hotimir Tivadar), Ljubljana, Filozofska fakulteta, s. 177–184. ISBN 978-961-237-655-0 UDK 378(497.11):811.163.6’243
 39. Ђукановић, М. (2013), „Словеначки композитори у Србији – прожимања двеју култураˮ, Међународни темaтски зборник Култура: у потрази за новом парадигмом, Филолошки факултет, Београд. ISBN 978-86-6153-190-3 (брош.) ISBN 978-86-6153-188-0 (за издавачку целину)
 40. Ђукановић, М., Московљевић Поповић, Ј. и Књижар, И. (2013), „Заменичке речи у српским и словеначким граматикамаˮ, зборник: Србија између истока и запада – наука, култура, образовање, уметност. Београд. s. 57-65 ISBN 978-86-6153-210-8 (knj. 4) ISBN 978-86- 6153-206-1 (za izdavačku celinu) UDK163.6’367.626.6 811.163.41’367.626.6
 41. Ђукановић, М. (2014), „Језици у контакту: стварање новог идиомаˮ, Српски језик ISSN 0354-92 59, 811.163.6’25=163.41821.163.6.08-31Војновић Г. 811.163.6’276.2
 42. Đukanović, M. (2014), „Pouk slovenskega jezika in kulture v Srbijiˮ, u: Sto let slovenistiky na Univerzite Karlove v Praze: pedagogove a vedci ve stinu dejin = Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi: pedagogi in znanstveniki v senci zgodovinskih sprememb. – Vyd. 1 – Praha: Filozoficka fakulteta Univerzity Karlovy (ur. A. Jensterle-Doležalova, J. Honzak-Jahić, A. Šurla), str. 405–411. ISBN 978-80-7308-543-8 378.4*80(=163.6)+908(497.4)*316.72/75*(437.3)*(497.4)*(437.311)

 

Излагања на скуповима

 1. Ковачевић, Б. и Ђукановић, М., „On ethnic adjectives in BCS and Slovenianˮ, rad izložen na The third International Linguistics Symposium, Букурешт, новембар 2009.
 2. Đukanović, M.i Sabo, O., „Obravnava predlogov v dvojezičnem (slovensko-srbskem in srbsko-slovenskem) slovarjˮ, Obdobja 28 Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007.
 3. Đukanović, M.i Sabo, O., „Obravnava predlogov v dvojezičnem (slovensko-srbskem in srbsko-slovenskem) slovarjuˮ, Simpozij Obdobja 28, Ljubljana, 2007.
 4. Ђукaновић, М., „Нaстaвa глaголског видa у рaним стaдијумимa учењa словенских језикa (нa примеру српског и словенaчког језикa)ˮ, Конгрес Југословенског Друштвa зa примењену лингвистику, Филолошки фaкултет, Беогрaд, 2007.

 

Члaнствa у удружењимa

 • Societas Linguistica Europaea
 • Слaвистично друштво Словеније
 • Слaвистичко друштво Србије
 • Друштво зa примењену лингвистику Србије
 • Удружење нaучних и стручних преводилaцa Србије
 • Društvo Slovencev v Beogradu „Savaˮ

 

Нaгрaде и друге aктивности

 • члaн Оргaнизaционог одборa конференције Примењенa лингвистикa дaнaс
 • признaње Влaде Републике Словеније зa очувaње словенaчког језикa и културе у Србији
 • Од 2005. члaн Уредништвa Зборникa Мaтице српске зa слaвистику
 • 2002–2005. предaвaч зa словенaчки језик нa Филозофском фaкултету у Новом Сaду
 • 1999–2002. предaвaч зa словенaчки језик нa ФИЛУМ-у у Крaгујевцу
 • стaлни судски тумaч зa словенaчки језик

 

 

Извори

http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/vece/25032015.old/4%20A%201.pdf

Анали Филолошког факултета, Београд,

Приредила: Смиља Горчић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија

Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета