Доктор филолошких наука

Ужа научна област:  Србистика

Библиографија засебних издања:         

 1. Рефлекси јата у данашњим личким говорима, СДЗб XXVI, Београд, 1980: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ, 147–233 (и засебно: стр. 1–87).
 2. Говор личких јекаваца, СДЗб XXXII, Београд, 1986: Српска академија наука и уметности и Институт за српскохрватски језик САНУ, 7–241 (и засебно: стр. 7–241).
 3. Списи о западнијим српским говорима, Бања Лука, 2000: стр. 123.
 4. О говору Срба Бање Врућице крај Теслића I (фонетске и морфолошке особине), СДЗб LIV, Београд, 2007: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 323–401 (и засебно: стр. 1–79).
 5. Акценат ријечи у говору Срба Лапачког Поља, СДЗб LVI, Београд, 2009: Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 277–371 (и засебно: 1–95).

 

Библиографија стручних и научних радова: 

 1. „Прилог познавању узајамних односа ијекавског нарјечја на терену Ликеˮ, Просвјета, бр. 610, Загреб, 1971, 3.
 2. „О гласовном лику и значењима глагола ’завидети’ у ијекавским говорима источне Ликеˮ, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XXIII/1, Нови Сад, 1980, 207–208.
 3. „Важније особине вокалског система говора ијекаваца источне Ликеˮ, Књижевност и језик, књ. XXVIII/2, Београд, 1981, 151–161.
 4. „O samoglasničkom inventaru govora lovinačkih ikavacaˮ, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci, br. 4, 1982, 119–124.
 5. „O jednoj upotrebi protetskog š u nekim štokavskim govorimaˮ, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XXV/1, Нови Сад, 1982, 174–176.
 6. „Prilozi građi za proučavanje govora ličkih ikavacaˮ, Зборник за филологију и лингвистику, књ. XXVI/1, Нови Сад, 1983, 179–188.
 7. „O nekim imenima deminutivno-hipokoristične i augmentativno-pejorativne kategorije u današnjim ličkim govorimaˮ, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci, br. 6, 1984, 173–182. i br. 7 (1985), 95–
 8. „Prilog poznavanju mikrotoponimije Lapačkog polja (Tipovi imena njiva)ˮ, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci, br. 8, 1986, 137–
 9. „O nekim mikrotoponimima antroponimijskoga porijekla iz jednog predjela u istočnoj Liciˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXIX/1, Нови Сад, 1986, 151–154.
 10. Приказ: Драган Павлица, О говору околине Удбине, Српски дијалектолошки зборник, књ. XXX, Београд, 1984, 357–424, у: Јужнословенски филолог, књ. XLII, Београд, 1986, 211–215.
 11. „Korisni prinosi jezikoslovlju i boljem poznavanju književnostiˮ (Lingvistički i književni razdjeli Zbornika Pedagoškog fakulteta u Rijeci, br. 6, 1984, 171–247. i br. 7, 1985, 89–172), Књижевност и језик, књ. XXXIII/1–2, Београд, 1986, 93–95.
 12. „O konsonantskom inventaru govora lovinačkih ikavacaˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXX/1, Нови Сад, 1987, 179–189.
 13. „Биљешке о личком грaбић – грабiћак и неким сличним формамаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXX/2, Нови Сад, 1987, 105–106.
 14. „Акценат придјева у говору ијекаваца села Бировача из источне Ликеˮ, Јужнословенски филолог, књ. XLIV, Београд, 1988, 73–83.
 15. „Једно поређење неких фонетских и морфолошких особина језика приповијетке ’Задњи лички харамбаша’ с одговарајућим особинама говора личких јекавацаˮ, Књижевност и језик, књ. XXXV/3–4, Београд, 1988, 306–311.
 16. „Važnije osobine glasovnog sustava govora sela Vratnik iz zavelebitskog dijela senjskoga zaleđaˮ, Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci, br. 9–10, 1988, 129–143.
 17. „Bilješke o imperfektu u pisanoj riječi Bude Budisavljevićaˮ, Књижевност и језик, књ. XXXVI/4, Београд, 1989, 373–375.
 18. „Morfološke osobine imeničkih riječi u govoru Bunjevaca iz zavelebitskog dijela senjskoga zaleđaˮ, Fluminensia, br. 1, Rijeka, 1989, 112–121.
 19. „О акценту именица средњег рода с тзв. непроширеним основама у говору Срба Лапачког Пољаˮ, Нови љетопис СКПД „Просвјетаˮ, бр. 1, Загреб, 1990, 26–34.
 20. „O današnjem ikavskom govoru u Krasnom Poljuˮ, Fluminensia, br. 2/1989. i 1–2/1990, Rijeka, 1990, 96–102.
 21. „O nekim osobinama jezika komedije ’Pljusak’ Petra Petrovića Pecijeˮ, Књижевност и језик, књ. XXXVII/3, Београд, 1990, 228–232.
 22. „Prilozi građi za proučavanje štokavskih ikavskih govora senjske okoliceˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXXIII, Нови Сад, 1990, 119–124.
 23. „О акценту именица женског рода у говору ијекаваца Лапачког пољаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXXIV/1, Нови Сад, 1991, 143–154.
 24. „Заокружена слика антропонимије Буковицеˮ, приказ: Živko Bjelanović, Rječnik antroponima Bukovice, Ономатолошки прилози, књ. X, Београд, 1989, 175–363, п. о. 1–189, у: Књижевност и језик, књ. XXXVIII/1, Београд, 1991, 100–101.
 25. Fluminensia – časopis za filološka istraživanja (knj. I, br. 1, Rijeka 1989. i knj. II, br. 2/1989. i br. 1–2/1990, Rijeka, 1990), у: Књижевност и језик, књ. XXXVIII/2, Београд, 1991, 262–265.
 26. „О Богдану Ластавици и његовој студији ’Коренички говор’ ˮ, Књижевност и језик, књ. XXXVIII/3, Београд, 1991, 377–379.
 27. „О двјема књигама као једнојˮ, приказ: Ž. Bjelanović, Antroponimija Bukovice, Split: Književni krug, 1989. i Rječnik antroponima Bukovice, Ономатолошки прилози, књ. X, Београд: 1989, 175–363, п. о. 1–189, у: Нови љетопис СКПД „Просвјетаˮ, бр. 2, Загреб, 1991, 64–67.
 28. „Акценат именица мушког рода у говору Срба Лапачког Пољаˮ, Јужнословенски филолог, књ. XLIX, Београд, 1993, 155–174.
 29. „Акценат именица средњег рода с тзв. проширеним основама у говору Срба Лапачког Пољаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXXVI/1, Нови Сад, 1993, 153–158.
 30. „О принципима и значају рада на култивисању српског књижевног језика у Републици Српској Крајиниˮ, Васпитањем и образовањем у будућност (зборник), Петриња, 1993, 24–25.
 31. „Важније морфолошке особине именица у штампаним дјелима Буде Будисављевића Приједорскогˮ, Словеса, бр. 1–2, Бања Лука, 1994, 139–147.
 32. „Bilješke o akcentima zamjenica i brojeva u govoru Srba Lapačkog poljаˮ, Зборник II, Педагошка академија, Бања Лука, 1994, 201–215.
 33. „Неколико ријечи о првом броју ’Ријечи’ (’Ријеч’ – часопис за науку о језику и књижевности, I/1, Никшић, 1995)ˮ, Знамен, бр. 1, Петриња, 1995, 159–161.
 34. „Дијалектолошка скица западних области Републике Српске Крајинеˮ, Знамен, бр. 2, Петриња, 1995, 25–31.
 35. „О вокализму говора Бараћа у околини Мркоњић-Градаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXXIX/1, Нови сад, 1996, 183–190.
 36. „О тросложним изведеницама на -ица из категорије личних имена субјективне оцјене у нашим западнијим ијекавским говоримаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XXXIX/2, Нови Сад, 1996, 209–213.
 37. „О језику Ардалићевих етнографских и фолклористичких записа о Буковициˮ, Наша школа, бр. 3–4, Бањалука, 1996, 300–305.
 38. „О судбини секвенци цħ и цвħ у нашим ијекавским говоримаˮ, Српски језик, књ. II/1–2, Београд, 1997, 97–102.
 39. „Неколико напомена о именици кuзoˮ, Наш језик, књ. XXXII/1–2, Београд, 1997, 68–71
 40. „Ардалићева дијалекатска грађа у светлу новијих истраживања говора Буковицеˮ, О српским народним говорима. Научни скуп, Деспотовац, 21–22. 8. 1996, Дани српског духовног преображења, IV, Деспотовац (Народна библиотека „Ресавска школаˮ), 1997, 191–199.
 41. „О једном примеру семантичке диференцијације међу синонимимаˮ, Наш језик, књ. XXXII/3–4, Београд, 1998, 198–200.
 42. „О једној драгачевско-жумберачкој језичкој паралелиˮ, Српски језик, књ. III/1–2, Београд, 1998, 281–285.
 43. „О деклинационим формама придјева неодређеног вида у савременом српском језикуˮ, Радови Филозофског факултета у Бањој Луци, бр. 1, 1998, 35–39.
 44. „О неким особинама језика приповијетке Вихор Вељка Милићевићаˮ, Радови Филозофског факулета Пале, бр. 1, 1998, 57–61.
 45. „О језику дјела Васе Пелагићаˮ, Живот и дело Васе Пелагића [Зборник радова са научног скупа САНУ и АНУ РС одржаног 6. и 7. маја 1998. у Београду и 8. маја 1998. године у Бањој Луци], Београд, 1999, 247–251.
 46. „О прозодијским ликовима неких облика глагола јести у најзападнијим српским говоримаˮ, Српски језик, књ. IV/1–2, Београд, 1999, 389–395.
 47. „О говору Срба околине Градишкеˮ, Градишки зборник, бр. 1, Градишка, 1999, 37–42.
 48. „О прозодијским односима у проклизи у говору Срба Лапачког пољаˮ, Јужнословенски филолог, књ. LVI/1–2,  Београд, 2000, 399–406.
 49. „О једном спорном прозодијском детаљу у српском стандарду ијекавског типаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. XLIII, Нови Сад, 2000, 187–191.
 50. „Најзападнији српски говори данасˮ, Зборник за српски језик, књижевност и умјетности, књ. I, Бања Лука, 2001, 79–89. Прерађен и допуњен текст објављен је под истим насловом и у: Паисиеви четания [Международна славистична конференция – литературознание, фолклор], Научни трудове, том 44, кн. 1, сб. Б – Филология, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, Пловдив, 2006, 327–339.
 51. „Биљешке о неакцентованим дужинама у говору Срба Лапачког пољаˮ, Српски језик, књ. VI/1–2, Београд, 2001, 177–183.
 52. „О дијалекатским слојевима у језику драмских дјела петра Петровића Пецијеˮ, Радови Филозофског факултета у Бањој луци, бр. 4, 2001, 11–18.
 53. [У коауторсву са С. Реметићем], „Српска дијалектологија на почетку XXI векаˮ, Зборник радова са научног скупа „Филозофско-филолошке науке на почетку 21. вијека, Научни скупови, књ. 2, Филозофски факултет у Бањој Луци, 2001, 143–158.
 54. „Једно уистину вриједно лексикографско дјелоˮ (Мирослав Николић, Обратни речник српскога језика Матица српска – Институт за српски језик САНУ – Палчић, Београд, 2000), Наша школа, бр. 1–2, Бања Лука, 2001, 165–167.
 55. „Судбина самогласничких секвенци у данашњем говору требавских Србаˮ, Српски језик, књ. VII/1–2, Београд, 2002, 205–211.
 56. „Уводно излагањеˮ [Округли сто: Језик/језици у Републици Српској и Босни и Херцеговини], Крајина, бр. 2, Бања Лука, 2002, 138–143.
 57. „Дијалекатски текстови из данашњег говора требавских Србаˮ, Зборник за српски језик, књижевност и умјетности II, Бања Лука, 2002, 203–209.
 58. „Ивићу у частˮ (Јужнословенски филолог, књ. LVI/1–4, Београд, 2000), Зборник за српски језик, књижевност и умјетности II, Бања Лука, 2002, 227–230.
 59. „О говору села Бранешци у околини Челинцаˮ, Српски језик, књ. VIII/1–2, Београд, 2003, 303–314.
 60. „О неким актуелним проблемима наше прозодијске нормеˮ, Радови Филозофског факулета у Бањој Луци, бр. 6, 2003, 451–459.
 61. „О неким фонетским особинама данашњег говора требавских Србаˮ, Живот и дело академика Павла Ивића [Зборник радова са трећег међународног научног скупа], Суботица – Нови Сад – Београд, 2004, 451–459.
 62. „О супституентима вокала јат (ħ) и старих сугласничких група *st’ (*sk’) и *zd’ (*zg’) у говорима Срба Бање Врућице крај Теслићаˮ, Српски језик, књ. X/1–2, Београд, 2005, 21–36.
 63. „Живот и дело академика Павла Ивићаˮ [Зборник радова са трећег међународног научног скупа Живот и дело академика Павла Ивића, Суботица – Нови Сад – Београд, 2004, стр. 756], Радови Филозофског факултета у Бањој Луци, бр. 8, 2005, 323–327.
 64. „О неким појединостима везаним за употребу удвојених самогласника у српском језикуˮ, Годишњак за српски језик и књижевност, год. XX, бр. 8, Филозофски факултет у Нишу, 2006, 107–114.
 65. „О неким особинама вокалског система данашњег говора Срба Бање Врућице крај Теслићаˮ, Српски језик, књ. XII/1-2, Београд, 2007, 97–108.
 66. „Биљешке о важнијим особинама сугласничког система говора Срба Бање Врућице крај Теслићаˮ, Зборник МС за филологију и лингвистику, књ. L, Нови Сад, 2007, 223–232.
 67. „Прекодрински мостˮ (поводом 60 година постојања Института за српски језик Српске академије наука и уметности), Шездесет година Института за српски језик САНУ (Зборник радова I), Београд, 2007, 273–278.
 68. „О трима књигама Српског дијалектолошког зборника (књ. LI, 2004, књ. LII, 2005. и књ. LIII, 2006) – поводом стогодишњице излажења часописаˮ, Радови Филозофског факултета у Бањој Луци, бр. 10, 2007, 417–420.
 69. „Белешка о говору села Кремне у западној Босниˮ, Српски језик, књ. XIII/1–2, Београд, 2008, 103–111.
 70. „О акцентима глаголских облика у говору Срба Лапачког пољаˮ, Зборник Института за српски језик САНУ I [Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота], Београд, 2008, 165–177.
 71. „Прилози грађи за проучавање српских говора из челиначког краја у западној Босниˮ, Српски језик, књ. XIV, Београд, 2009, 421–430.
 72. „Важније гласовне особине говора Срба из неких насеља у околини Дервенте у северној Босниˮ, Јужнословенски филолог, књ. LXVI, Београд, 2010, 231–253.
 73. „О рефлексима гласа јат (ħ) у данашњем говору мештана села Имљани из северозападне Боснеˮ, Српски језик, књ. XV/1–2, Београд, 2010, 297–307.

 

Учешће на научним конференцијама и скуповима:

Учешће у научним пројектима:

 • Израда Српског дијалектолошког атласа, чији је координатор Међуакадемијска комисија при САНУ, на челу са проф. др Александром Ломом, дописним чланом САНУ
 • Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине

Публикaције, признaње, нaгрaде:

Члaнствa у нaучним и стручним оргaнизaцијaмa:  

 • Члан Сената Универзитета у Бањој Луци

 

 

Извор: http://flf.unibl.org/fakultet/nastavnici-i-saradnici/zaposleni-na-filoloskom-fakultetu/biografski-podaci-nastavnog-osoba/milan-dragichevi/

 

Приредила:

Смиља Горчић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија

Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета