Академска каријера

◦ 1993. године – избор у звање редовни професор, Филозофски факултет, Нови Сад,

област: Словачки језик;

◦ 1987. године – докторат, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Филолошке науке, (наслов рада: Глутинáциа теxту в словенчине а в србоцхорвáтчине (Глутинација текста у словачком и српском и хрватском језику));

◦ 1979. године – магистратура, признат докторат филозофије Филозофског факултета, Братислава, област: Словачки језик;

◦ 1976–1979. године – специјализација, Филозофски факултет, Братислава, област: Словачки језик;

◦ 1976. године – диплома, Филозофски факултет, Братислава, Словачки језик и књижевност.

Области интересовања и истраживања

◦ Лингвистика текста и анализа дискурса

◦ Контрастивна лингвистика и примењена лингвистика

◦ Социолингвистика и еколингвистика

◦ Историја словакистике

◦ Књижевна критика

◦ Теорија и пракса превођења

◦ Библиографија

 

Библиографија

Монографије, приређене књиге, уџбеници:

 1. Lásky bez ohlasu. Antológia ľúbostnej poézie vojvodinských Slovákov, Novi Sad, 1983: Obzor.
  2. Nemački jezik. Lektira. Deutches lesenbuch, Novi Sad, 1981. (Nemačko slovački rečnik, s. 104–117)
  3. Govorne i jezičke karakteristike nekih emisija Radio Novog Sada i televizije Novi Sad na slovačkom jeziku, Novi Sad, 1982, 100 s. (u koautorstvu sa M. Tirom, A. Marić i J. Turčanom, 25%)
  4. Glutinácia textu v slovenčine a srbochorvátčine, Novi Sad, 1987: Obzor, 150 s.
  5. Slovenský jazyk a kultúra vyjadrovania, 1. izd. 1982, Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika, 120 s. (2. izd. 1991. 3. izd. Beograd 1994, 4. izd. 1996, 5. izd.1998, 6. izd. 2000, 7. izd. 2002, 8. izd. 2004)
  6. Vývin slovakistiky. Štúdie z dejín jazykovednej slovakistiky v Juhoslávii. – 18. a 19. storočie,  Novi Sad, 1997: Spolok vojvodinských slovakistov, 100 s.
  7. Úvod do textiky, Novi Sad, 1998: Kultura, 100 s.
  8. Náveje. Prolegomena do liter(m)árnosti textu, Nadlak, 2001: Vydavateľstvo Ivan Krasko,  160 s.
  9. Bibliografia jazykoznawstwa slawisticznego za rok 1996, Varšava, 2001: PAN, 862 str. (koautor)
  10. Zachránený jazyk. State o enklávnej a diasporálnej slovenčine, Nadlak, 2008: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 205 s.
  11. Encyklopédia Beliana. 3, Bratislava, 2003: Veda.  (nekoliko odrednica)
  12. Encyklopédia Beliana. 6, Bratislava, 2010: Veda. (odrednice, konsultant)

Студије и огледи, поглавља у књигама:
– „Teoretické východiská k výskumu slovosledu v slovenskom a srbochorvátskom jazykuˮ, Nový život, 29, 1977, str. 464–479.
– „Činnosť ’Sládkoviča’ v školskom roku 1967–68 – 1970–71 a spolupráca s inými kultúrnymi inštitúciami u násˮ, Samovzdelávací krúžok Sládkovič, Nový Sad, 1978, str. 91–95.
– „Re-kreácia je nie rekreácia, alebo nad jedným prekladom do slovenčinyˮ, Nový život, 30, 1978, str. 325–330.
– „Otázky slovosledu v slovenskom a srbochorvátskom jazyku v rovine gramatickej stavby výpovedeˮ, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 1, 1979, str. 87–104.
– „Niekoré otázky slovosledu v časopise Dolnozemský Slovákˮ, Výročie vzniku časopisu Dolnozemský Slovák, Nový Sad, 1979, str. 175–177.
– „Razmeštaj kontekstualnih reči u slovaekom i srpskohrvatskom jezikuˮ, Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad, 1980, str. 137–142.
– „Podobnosť vlastnosti (substantíva vlastnosti v slovenskom a srbochorvátskom jazyku)ˮ, Nový život, 33, 1981, str. 55–59.
– „O pripravovanom Srbochorvátsko-slovenskom slovníkuˮ, Správy Spolku vojvodinských slovakistov, Mimoriadne číslo, 1981, 27 str. (u koautorstvu s M. Mijavcovom)
– „Aktuálne členenie v slovenčine a srbochorvátčineˮ, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 3, 1981, str. 59–88.
– „Konfrontiranje semantičkih sistema leksike u slovačkom i srpskohrvatskom jezikuˮ, Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, 6, 1982, str. 75–80.
– „Preklady Jána Labáthaˮ, Nový život, 35, 1983, str. 83–87.
– „Otázky textu a metatextu v srbochorvátčineˮ, Nový život, 35, str. 1983, str. 89–91.
– „Prešruktúrovanie štruktúrˮ, Nový život, 35, 1983, str. 186–194.
– „Slovački nadrealistiˮ, Letopis Matice srpske, 1983, knj. 432, sv. 5. str. 612–615.
– „Slovenskí nadrealisti v srbochorvátčineˮ, (Sedam slovačkih nadrealista. Izbor i prevod V. Hronjec. Predgovor M. Harpanj, Novi sad, 1981), Nový život, 35, 1983, str. 550–554.
– „Prevođenje nadrealističke poezijeˮ, Prevodilačke spone, kopča 3, Novi Sad, 1983, str. 193–197.
– „Slovnikárske pokusy Jána Mičátkaˮ, Zborník Spolku vojvodisnkých slovakistov 5, 1983, str. 83–95.
– „Od jazyka a reči k lingvistike textuˮ, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 6–7, 1984–1985, str. 81–93.
– „Konektory v slovenčine a srbochorvátčineˮ, Nový život, 37, 1985, str. 144–150.
– „Otázky nadvetnej syntaxe v rozhlasových a televíznych prejavochˮ, Nový život, 37, 1985, str. 624–629.
– „Prevođenje dečije radio-drameˮ, Prevodilačke spone, kopča 5, Novi Sad 1985, str. 91–95.
– „Imenice na -osť/-ost i -ník/-nik u slovačkom i srpskohrvatskom jezikuˮ, Prevođenje i nastava stranih jezika, Beograd, 1986, str. 109–115.
– „Ján Labáth ako prekladateˮ, Nový život, 38, 1986, str. 534–538.
– „K textácii a interpretácii poviedkyˮ, Nový život, 39, 1987, str. 210–212.
– „Vnútrotextový rámec v teórii textuˮ, Nový život, 39, 1987, str. 396–408.
– „Adverzatívne konektoryˮ, Nový život, 40, 1988, str. 477–481.
– „Slovenské botanické názvoslovie dr. Bartolomeja Godruˮ, Nový život, 40, 1988, str. 768– 772.
– „Úvaha o prehodnocovaní figúr z aspektu textovej lingvistikyˮ, Nový život, 40, 1988, str. 124–127.
– „’Konexia’ a konexia v dramatickom texteˮ, Vladimír Hurban Vladimírov – tvorca modernej slovenskej drámy, Nový Sad 1988, str. 151–157.
– „Lingvistické práce Gustáva Maršalla-Petrovskéhoˮ, Život a dielo Gustáva Maršalla-Petrovského, Nový Sad, 1989, str. 153–161.
– „Nadväzovanie v básnickom texteˮ, Nový život, 41, 1989, str. 193–200.
– „Pitanja stilske diferencijacije poveznih sredstava tekstaˮ, Uporabno jezikoslovje, Ljubljana, 1989, str. 141–146.
– „Poézia a výrazové preostriedky Pavla Mučajihoˮ, Nový život, 41, 1989, str. 455–458.
– „Od častí k celkuˮ, Nový život, 41, 1989, str. 708–711.
– „Egzaktno proučavanje mikrosistema sekvencijske gramatike teksta i njegova primena u stilistici tekstaˮ, Matematička i računarska lingvistika – teorija i praksa, Beograd 1990, str. 225 – 231.
– „Názory Michala Godru na jazykovú kultúruˮ, Slovenská reč (Bratislava) 55, 1990, s. 65– 74.
– „Jazyk Samuela Borovského – autora prvého šlabikára Slovákov vo Vojvodineˮ, Nový život, 42, 1990, str. 401–405.
– „Inverzija konektora u slovačkom i srpskohrvatskom jezikuˮ, IV simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja, Zbornik radova, Novi Sad, 1990, str. 336–339.
– „Slovakistické témy v Zborníku Matice srbskej pre slavistiku (1970–1989)ˮ, In: Srpsko-slovačke književne i kulturne veze, Novi Sad – Martin, 1991, s. 163–172.
– „Izgradnja pesničkog teksta i žanrˮ, Stih i žanr, Red. S. Petrović, Novi Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 1991, str. 43–48.
– „Funkcija i struktura slovačkih i srpskohrvatskih orijentatora tekstaˮ, Zbornik Matice srpske za slavistiku, 41, 1991, str. 89–99.
– „Otázky dynamickosti a tvorivosti poázie Paľa Bohušaˮ, Nový život, 43, 1991, str. 180– 185.
– „Sekvencijska gramatika teksta i orijentatori tekstaˮ, Naučni sastanak slavista u Vukove dane 21/2, Referati i saopštenja, Beograd, 1992, str. 166–170.
– „Piatok zlý začiatok (v interpretácii Martina Jonáša)ˮ, In: Martin Jonáš: Piatok zlý začiatok, Nový Sad – Kovačica, 1993.
– „Prostriedky mikrokompozície textu v slovenčine a srbčineˮ, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 15, 1993, s. 41–51.
– „Textovolingvistický rozbor poviedok Víťazoslava Hroncaˮ, Nový život, 46, 1994, 7–9, s. 16–20.
– „Paradox literárnej znášanlivosti zo stanoviska skúseností z Vojvodinyˮ, Variácie, 13, Bukurest 1994, s. 83–84.
– „Literárna dynamickosť v podmienkach enklávneho vývinuˮ, In: Texty a kontexty, Bratislava, 1995, str. 19–20.
– „Jazykovedná situácia a členenie slovenčiny v juhoslovanskej Vojvodineˮ, Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny, Sociolinguistica Slovaca 1, Zost. S, Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1995, str. 216–226., Bratislava., 1995.
– „Čo je to štýl?ˮ In: Tekst i styl, Varšava–Krakov–Opole, 1995, str. 291–297.
– „Divadelné implikácie u Michala Filipaˮ, In: 125 rokov ochotníckeho života Slovákov v Juhoslávii, Nový Sad, 1995, str. 277–280.
– „Poznámky na text postmodernej prózyˮ, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad 1995, str. 32–33.
– „K jazykovej situácii slovenčiny v Rumunskuˮ, Variácie, 14, Bukurešt, 1996, str. 70–88.
– „Tekst, intertekst, žanrˮ, In: Žanrovi u folkloru, Folklor u Vojvodini, 9, 1996, str.91–97.
– „Raslojenost funkcionalnih stilova u bilingvalnim uslovimaˮ, V simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja, Novi Sad, 1996, str. 197–201.
– „K začiatkom slovenskej jazykovedy vo Vojvodineˮ, In: 250 rokov života Slovákov vo Vojvodine, red. M. Dudok, Nový Sad – Belehrad, 1996, str. 155–163.
– „K jazykovej situácii slovenčiny v Rumunskuˮ, Variácie, 14, Bukurešť, 1996, str. 70–88.
– „Termin i tekstˮ, Standardizacija terminologije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 1996, str. 17–20.
– „Slovakistika v Juhoslávii, súčasný stav a jej perspektívyˮ, Nový život, 50, 1998, 3–4, str. 83–86.
– „Slovenské urbanonymá v Hložanochˮ, In: Hložany 2 – zborník prác, red. S. Fekete, Miestne spoločenstvo v Hložanoch, 1998, s. 173–181. (Rezime. Summary)
– „Michal Godra pri zakladaní slovenskej odbornej terminológieˮ, Zborník Spolku vojvodinských slovakistov, 14.
– „Stav slovenčiny v Juhoslávii a jej výskumˮ, In: Slovenčina na konci dvadsiateho storočia, jej normy a perspektívy, Zostavil S. Ondrejovič. Bratislava, Vydavateľstvo SAV Veda 1997, s. 199–205.
– „Zurbanonymie Selenčeˮ, In: Selenča 1758–1998 , Red. J. Gašparovský, Selenča– Petrovec, Slovan–Kultúra, 1998, str. 154–161.
– „Aspekty textikyˮ, Pange Lingua, Na počesť Viktora Krupu, Bratislava, 1999: Veda, s. 215–227.
– „Jazyky v kontakte /konflikte a detská rečˮ, In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi, Ed. Slavo Ondrejovič, Sociolinguistoca Slovaca 4. Bratislava, 1999: Veda, str. 134–142.
– „Kontrastivna analiza zoonima, fitonima i antroponima izvedenih od naziva za boje i njihova tekstualizacija u slovačkom i srpskom jeziku: belaˮ, In: Kontrastivna jezička istraživanja, VI, red. R. Šević, Novi Sad, 1999, str. 272–276.
– „Jazyková situácia a členenie slovenčiny vo Vojvodineˮ, In: Kultúrne bariéry, Úvahy o vyučovaní materinského jazyka a jeho používania v každodennom živote, (Aspekty pedagogické, metodické, historické a sociologické), Red. K. Šebová-Maružová – Š. Tóth, Segedín, 1999: Segedínska slovenská menšinová samospráva, str. 83–99.
– „Jazykový diskurz a jazykové postoje v časopise Nový životˮ, In: Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii, Zborník materiálov z medzinárodného sympózia Vydavateľsko-tlačiarenská činnosť Slovákov v Juhoslávii uskutočneného 10. a 11. septembra 1999 v Báčskom Petrovci a z medzinárodnej vedeckej konferencie Časopis juhoslovanských Slovákov Nový život v kontexte slovenskej kultúry uskutočnenej 28. a 29. októbra 1999 v Bratislave, Red. I. Čáni. Bratislava, Dom zahraničných Slovákov – Literárne informačné centrum 2000, str. 270–273.
– „Jazykové podoby mestaˮ. In: Mesto a jeho jazyk, Sociolinguistica Slovaca, 5, Ed. S. Ondrejovič, Bratislava, 2000: Veda, str. 94–102.
– „Spoločenský diskurz a kontaktové jayzkyˮ, In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 16–18 (1994–1997), Red. D. Dudok, Nový Sad, 2000: Spolok vojvodinských slovakistov, str. 63–70. Rez. srb., angl.
– „Jazykovedné dielo Michala Godruˮ, Nový život, 53, 2001, č. 3–4, str. 141–149.
– „K dvojstému výročiu narodenia jazykovedca Michala Godru (24.1.1801-1.3.1874)ˮ, Slovenská reč, 66, 2001, č. 1, str. 5–13.
– „Zásluhy P.J. Šafárika na regulovaní právno-politickej terminológie v slovanských jazykochˮ, Slovensko-české vzťahy a súvislosti, Ved. red. J. Hvišč, Bratislava, 2000: T.R. I. Média, str. 179–188.
– „Lexikálne mikrosystémy v slovenčine, srbčine a chorvátčine. (Aplikácia modelu Jána Horeckého)ˮ, In: Človek a jeho jazyk, 1, Jazyk ako fenomén kultúry, Na počeť profesora Jána Horeckého, Ed. K. Buzássyová. Bratislava, 2000: Veda, s. 397–401.
– „Kultúrna identita a vlastné menoˮ, In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti, 14. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 6–8. júla 2000. Red. J. Krško a M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB 2000, s. 21–25.
– „Kompromisna replika u uslovima jezičke dijasporeˮ, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 43, 2000, s. 201–204.
– „Disciplinárne členenie jazykovednej slovakistiky vo Vojvodineˮ, Slováci v Juhoslávii, Zborník materiálov z odborného seminára Slováci v Juhoslávii na konci milénia, Zost. L. Čáni. Bratislava, 2001: Dom zahraničných Slovákov, str. 58–61.
– „Prevzaté slová a inovačné procesy v slovinskej a slovenskej lexikeˮ, Slovinsko-slovenské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy, Philologica, LIII, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 2001: Univerzita Komenského, str. 195–199.
– „O mlčaní v slovnikárskom diskurzeˮ, In: Lexicographica ‘ 99, Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. Rd. S. Ondrejovič – M. Považaj. Bratislava, 2001: Veda, str. 126–132.
– „Jazykovedné dielo Michala Godruˮ, Biografické štúdie. 28, 2001, str. 63–70.
– „Pluricentrický vývin modernej slovenčinyˮ, In: Studia Academica Slovaca 31. Prednášky 28. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, 2002: Stimul, str. 42–50.
– „Kompromisnaja replika v kontekste mežkuľturnych kontaktov (na primere kontaktov meždu slovackim i serbskim jazykami)ˮ, In: Vstreči etničeskich kuľtur v zerkale jazyka v sopostaviteľnom lingvokuľturnom aspekte, Moskva, 2002: Rossijskaja akademija nauk, str. 341–352.
– „Razvoj slovakističke misli na jugoslovenskim prostorimaˮ, Slavistika, 6. Beograd, 2002, str. 225–230.
– „Jazykovedné normy a normovanie jazyka (kroatistické skúsenosti)ˮ, Jazykovedný časopis, 53, 2002, str. 45–56.
– „Ján Petrikovich a Slovenská rečˮ, Obzory, Príloha Hlasu ľudu 19, 26.9.2002, č. 9 (220), str. 1–2.
– „Pluricentrický vývin modernej slovenčinyˮ, Nový život, 54, 2002, 7–8, str. 349–353.
– „Paralelné štandardizačné procesy v slovenčine (Michal Godra a štúrovci)ˮ, Studia Academica Slovaca, 32, Prednášky 39. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, 2003: Stimul, s. 169–179.
– „Jazykové domény, gramatika diskurzu a diskurz gramatikyˮ, In: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Ed. M. Šimková. Bratislava, 2003: Veda, s. 19–23.
– „Ján Petrikovich a Slovenská rečˮ, In: Slovenská reč 1932–2002, Vedecká konferencia. Bibliografia, Ed. S. Ondrejovič, Bratislava, 2003: Veda, str. 93–98.
– „Funkcie spisovnej slovenčiny v Rumunskuˮ, In: 200 rokov života Slováákov v Nadlaku, Zborník materiálov z rovnomennej medzinárodnej konferencie venovanej dvestému výročiu príchodu Slovákov do Nadlaku, ktorú usporiadala Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a ktorá sa uskutočnila 22–24. novembra 2002 v Nadlaku, Zost. O. Štefanko. Nadlak, 2003: Vydavateľstvo Ivan Krasko, str. 111–116.
– „Leksikalne inovacije u zapadoslovenskim i južnoslovenskim jezicimaˮ, CD Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja, Novi Sad, 2003: Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku.

[Ostala bibliografija u Behýlová, J. – Smetanová, Y. Slovenskí jazykovedci. Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001–2005), Bratislava, 2009: Veda. i u Behýlová, J. – Smetanová, Y. Slovenskí jazykovedci. Súborná bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006–2010), Bratislava, 2003: Veda.]

Преводи (књиге/чланци)

 1. Vasiljević, Dušan: Jar sa vracia. Divadelná hra. Nový Sad, 1982.
  2. Solovič, Ján: „Zlatno zvoneeˮ, Kulturen život, 1982, 6, str. 57–67. (sa M. Trajkovim)
  3. Atanasković, Borisav: Záhrada dobrej nádeje, Nový Sad, 1983.
  4. Mallarmé, Stephane: „Vrh kockami nikdy nevylúči náhoduˮ, Nový život, 35, 1983, s. 58–64. (sa G. Dudkovom)
  5. Pavković, Vasa: „Kaleidoskopˮ, Nový život, 35, 1983, str. 488–491.
  6. Charms, Danil: „Prípadyˮ, Nový život, 42, 1990, str. 151–155.
  7. Charms, Danil: Prípady, Dotyky (Bratislava), 1990.
  8. Charms, Danil: „Z príležitosti úmrtia Kazimíra Malevičaˮ, Nový život, 42, 1990, str. 159.
  9. Mihaljčić, R. – Sparavalo, Lj. – Ćirković, S.: Dejepisná čítanka pre 6. ročník základnej výchovy a vzdelávania, Nový Sad, 1986.
  10. Puškin, A. S.: Rozprávka o rybárovi a rybke a Rozprávka o cárovi Saltanovi. Nový Sad 1986, Prevod didaktičkog materijala.
  11. Andersen, Ch. H.: Palculienka, Nový Sad, 1986, Prevod didaktičkog materijala.
  12. Ćopić, B.: Orly včas vyletujú, Nový Sad, 1986, Prevod didaktičkog materijala.
  13. Djurišin, Dioniz: Šta je svetska književnost, Sremski Karlovci – Novi Sad, 1993.
  14. Sajfert, Jaroslav: „Pesmeˮ, Letopis Matice srpske, 1984.
  15. Seifert, Jaroslav: „Básneˮ, Nový život, 1984.
  16. Pišćanek, Peter: „Drug Bozonča – idealna radna snagaˮ, Polja, XLVI, 2001, br. 418, str. 90–92.
  17. Taragel, Dušan: „Predstava je obnaženi mačˮ, Polja, XLVI, 2001, br. 418, str. 93–95.
  18. Olos, Rado: „Leopoldov i nazadˮ, Polja, XLVI, 2001, br. 418, str. 95–104.
  19. Bala, Vladimir: „Finacial Timesˮ, Polja, XLVI, 2001, br. 418, str. 105–105.
  20. Pankovčin, Vaclav : „Čovek iz bolnice i kraj njegove pričeˮ, Polja XLVI, 2001, br. 418, str. 107–109.
  21. Vadas, Marek: „Dovoljno je mrdnuti prstomˮ, Polja, XLVI, 2001, br. 418, str. 110 –112.

Уметничке књиге
Schody do básne, Kulpín, 1975.
Svetelný korbáč, Nový Sad, 1977: Obzor.
Pečať, Nový Sad, 1980: Obzor.
Multo plus, Nový Sad, 1982.
Ruberoid, Nový Sad, 1984: Obzor.
Posuvná hranica. Nový Sad, 1995: Obzor.
Krátky dych, Bratislava, 1995: Esa.
– Celebes, Celebes. [Zostavil a doslov napísal A. Svetlík], Bačsky Petrovec, Sloveneské vydavateľské centrum 2012.

Заступљеност у антологијама
– DESPOTOVIĆ, M. – PETROVIĆ, LJ. – LATINOVIĆ, B.: Ptice u plavetnilu, Požega 1991.
– DESPOTOVIĆ, M.: Grana koja maše. Požega 1991.
Susreti, Novi Sad 1986.
– ZIVLAK, J.: Pesništvo razlike, Pančevo 1978.
– HRONEC, V. – LIPKA, F.: Súčasne, Bratislava 1990.
– HARPÁŇ, M.: Rodisko hmiel, Bratislava 1981.
– HRONJEC, V.: Slovo po koži, Novi Sad 1975.
– HRONEC, V.: Mélyföld. A jugoszláviai szlovák költészt antológiája, prev. L. Koncsol, Ujvídek 1981.
– HRONEC, V.: Zajedničko oko  –  Spoločné oko, Vršac – Nový Sad 1985.
– DELIĆ, J. i kol: Savremena poezija Vojvodine, Bijelo Polje 1984.
– FUHL, I.: Čiernobiela mozaika – Fekete-fehér mozaik, Budapest 1986.
– FUHL, I.: Vyzliecť slová – Levetkztetni a szavakat, Budapest 1991.
– VUJADINOVIĆ, M.: Zvuci i komešanja, Beograd 1989.
– RADULOVIĆ, S. – LEŽIMIRAC, H.: Savremeno pesništvo u Vojvodini 1945–1990, Novi Sad 1990.
– GRUJIČIĆ, N.: Auh, što život ušima striže!, Novi Sad 1989.
– DEMÁK, M.: Dejiny trávy, Nový Sad 1989.
– TAUFER, V.: Vilenica 89, Ljubljana 1989.
– DAN, M.: Arhipelagul dantelat. Antologia tinerilor poeti din Serbia, Pančevo 1988.
– NENADOVIĆ, Sv.: Medja pevanja, Šid 1994.
– [ANDRUŠKA, P.]: Biele slnko. Antológia slovenských básnikov z Vojvodiny, Senica 1995.
Calatorind in tara fagaduintei. antologie de poezike slovaca contemporana, Selectie si traducere O. Štefanko, Nadlac 1997. итд.

 

Драмски текстови

Dejiny zápaliek, premijera 2. 3. 1983. u Novom Sadu.
Oslobádzanie slobody. Rozhlasová hra, premijera 26. 11.1983. u Radio Novom Sadu.
Dejiny zápaliek, TV adaptacija, premijera na TV NS 13. 12. 1983.
Divadlo s veľkým D. Rozhlasová hra pre deti, premijera na Radio Novom Sadu 1983.

Антологије, избори
Lásky bez ohlasu. Antológia slovenskej vojvodinskej ľúbostnej poézie. Nový Sad 1983.
– Mučaji, Pavel: Vzdušnou čiarou, Nový Sad 1989. (Výber básní a doslov)

Уредник, члан редакције
Nový život, 1982–1989. urednik, 1990–1993. glavni i odgovorni urednik;
Rays, urednik 1986–1989;
Prevodilačke spone, 1982–1987. član uređivačkog tima;
Ľudový kalendár, urednik 1986;
Vzlet, 1970–1972. urednik;
Most, 1994–1995. član uredništva;
Kultúra, 1995– član izdavačkog kolegija;
Dolnozemský Slovák, 1995–1998. član izdavačkog saveta;
Stil, međunarodni časopis, od  2001. član redakcije;
250 rokov Slovákov vo Vojvodine, od 1996. glavni i odgovorni urednik;
TEP, 1996– glavni urednik publikacija Društva slovakista Vojvodine;
Slovenská reč (Bratislava), od 2000. član uredništva;
Bibliografska komisija pri Međunarodnom komitetu slavista (kooptirani član 2001. g.);
Slovakistický zborník, od 2006. član  redakcije.

Извор: http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/ljudi/fakultet_odseci_slovakistika_miroslav_dudok.html

 

Приредила:

Смиља Горчић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија

Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета