Др Првослав Радић, професор, рођен је 3. новембра 1958. у Јагодини.

Завршио је Филолошки факултет у Београду, Групу за српскохрватски језик и југословенске књижевности. Докторирао је на истом факултету 1995. године. Ванредни је професор на Катедри за српски језик и јужнословенске језике Филолошког факултета у Београду, од 2004. године је лектор у Сеулу. Бави се творбом речи и дијалектологијом јужнословенских језика (српски, македонски).

 

Библиографија

Македонски текстови 19. и 20. века, Београд, 1987; Турски суфикси у српском језику, Београд, 2003.

„Творбено-семантичке особености изведеница са суфиксом –че на делу балканизираних јужнословенских говора”, АФФ, 1987, 18, 227-236; „О стилским вредностима хибридних изведеница у српскохрватском књижевном језику”, ЗбМСФЛ, 1990, 33, 399-406; „Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају”, СДЗб, 1990, 36, 1-74; „Над графемама К. П. Мисиркова”, КњЈ, 1992, 1, 1992, 45-52; „О српско-македонским лексичким паралелама (дијалектолошки аспект)”, ЈФ, 1993, ХLIX, 113-136; „Звуковни слојеви у дечијој народној књижевности”, ЗбМСФЛ, 1996, 39/1, 163-182; „О говору Горње Топлице”, Дани српског духовног преображења, 4, Деспотовац, 1997, 55-68; „Етимолошка фигура и деривација”, МЈ, 1998, XLII-XLIV, 257-270; „О неким појавама у деклинацији косовско-ресавских говора”, ЗбМСФЛ, 1997, XL/2, 227-240; „О једној морфолошкој иновацији у савременом српском језику”, Исследованияпо славянским языкам, 5, Корейская ассоциация славистов, Сеул, 2000, 283-290; „Трагом једне Белићеве дијалектолошке екскурзије”, СЈ, 2000, 5.

„Поглед на творбу речи у делима Гаврила Стефановића Венцлова”, 16/1, 43-50; „Суфикси несловенског порекла у Вуковом Српском рјечнику из 1852. године”, 17/1, 293-300; „Балканистички суфикси као стилска средства у српском књижевном језику (на примеру изведеница са суфиксом -лија)”, 23/2, 143-152; „О формално-граматичком статусу образовања на -ли(ја) и -џи(ја) у српском књижевном језику”, 26/2, 353-364.

Приредила:

Симона Пурић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

https://sr.wikipedia.org/sr

Злата Бојовић, Драгана Мршевић Радовић, Снежана Самарџија, Библиографски речник, Београд, 2005.

Предраг Пипер, Прилози историји српске славистике, Београд, 2011.