Радмило Маројевић је рођен 12. октобра 1949. у Моракову, у близини Никшића. Основну школу је завршио у Миоље Пољу 1964, а гимназију у Никшићу 1968, са одличним успехом у свим предметима у свим разредима. Матурски рад „Жизнь и творчество С. Есенинаˮ написао је и одбранио на руском. Матурирао је са почастима у свим предметима и добио награду Фонда „Браћа Самарџићˮ, која се додељивала најбољем матуранту никшићке гимназије.

Школске 1968/1969. уписао се на Групу за руски језик и књижевност Филолошког факултета и за мање од три године (у јуну 1971) положио све испите са просечном оценом 10. Добио је 1972. Новембарску награду Универзитета у Београду за успешно направљене тематске целине, као и награду која се додељује студентима који су са најбољим успехом дипломирали на свом факултету.

Паралелно са славистиком студирао је као ванредни студент на Међународно­-поли­ти­чком смеру Факултета политичких наука у Београду и дипломирао у фебруару 1973. Био је први студент­‑продекан Филолошког факултета (1973–1974).
Године 1972. уписао се на постдипломске студије на Фи­ло­ло­шком факултету у Београду (смер: Наука о језику). Током школске 1972/1973. положио је са одличним оценама све испите и почетком јуна 1974. предао магистарски рад „Српскохрватски преводи поеме Двенадцать Александра Блокаˮ. Одбраном магистарског рада 4. октобра 1974. стекао је нај­вишу школску спрему и академски степен магистра филолошких наука.
Докторску дисертацију „Посесивне категорије у руском језику (у своме исто­риј­ском развитку и данас)ˮ предао је у октобру 1979. Одбраном дисертације 12. марта 1980. на Фи­лолошком факултету у Београду стекао је научни степен доктора филолошких наука. У октобру 1973. изабран је за предавача руског језика на Факултету по­ли­ти­ч­ких наука у Београду, на којем је радио, са паузом за време одслужења војног рока, 1976/1977. године – новембар 1979. Одлуком Савета Филолошког факултета у Београду 11. октобра 1979. изабран је за асистента за предмет Руски језик на Одсеку за сла­ви­сти­ку. За исти предмет је потом биран за звање доцента (1980), ванредног професора (1984) и редовног професора (1988).

Именован је (1997), такође, за редовног професора за предмет Упо­редна граматика словенских језика са старословенским језиком. На Факултету изводи на­ставу и испите из Морфологије имена и творбе речи са синтаксом падежа (од 1980) и из Ис­торије руског језика са тумачењем староруских текстова (од 1992).

На постдипломским сту­дијама је држао предавања из лингвистичке русистике (1982–1987). Више го­ди­на држао је предавања из морфологије глагола, а по једну школску годину из ста­ро­сло­вен­ског језика и из колегијалног кур­са „Преглед историје руске културеˮ.

Био је испитивач на дипломском испиту из руског језика (1983–1987), а такође стални члан Комисије за по­ла­га­ње стручних испита за професоре и наставнике руског језика. Био је први председник Са­ве­та за срп­ски језик као страни, као и коаутор наставног програма из тог предмета.  Три школ­ске го­дине предавао је српски језик као страни на Московском универзитету. На об­нов­љеној Ка­тедри за српски језик и српску књижевност у Источном Сарајеву држао је на­ставу из пред­ме­тâ Старословенски језик и Историја српског језика (1994–1996), а на но­во­отвореној Ка­тед­ри за српски језик и књижевност у Бањалуци предаје Ста­ро­сло­вен­ски језик и Упоредну граматику словенских језика.

На Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Никшићу држао је предавања из предмета Историјска граматика рус­ког је­зика и из Синтаксе руског језика са стилистиком. На Фи­ло­зоф­ском факултету у Нишу држи предавања из предмета Историја руског је­зика и Синтакса руског језика са стилистиком, а предавао је и друге стручне предмете. У два наврата предавао је Руски пословни језик на Вишој економ­ској (Вишој пословној) школи у Београду.

На новоотвореним катедрама за руски језик у Источном Сарајеву (на Филозоф­ском факултету) и Бањалуци (на Факултету филолошких наука „Апеиронˮ) од школске 2009/2010. године предаје стару руску и народну књижевност.
Школске 1977/1978. године био је на једногодишњем научном усавршавању у Ин­сти­туту за руски језик Руске академије наука из области историје руског језика, ети­мо­ло­ги­је и упоредне граматике словенских језика (научни руководилац му је био Р. Аванесов, а кон­султанти Вал. Иванов, Н. Толстој, О. Трубачов, Г. Хабургајев). У јуну 1992. године иза­бран је за академика Међународне словенске академије наука, образовања, уметности и културе, на основу реферата који су (засебно) поднели О. Трубачов (етимологија и оно­ма­стика словенских језика), Л. Жуковска (старословенски језик) и Г. Богатова (руска ис­то­риј­ска лексикологија и лексикографија).
Био је руководилац југословенског дела међународног научног пројекта „Линг­ви­сти­ка и стилистика превођењаˮ, у оквиру програма сарадње Београдског и Московског уни­вер­зитета. Учествовао је у раду на научном пројекту „Конфронтациона проучавања српског и других словенских језикаˮ, који се радио на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду. Био је декан Филолошког факултета, за чијег мандата је први пут формирана Ка­тед­ра за србистику. Од 1999. руководилац је и аутор међународног пројекта „Славеносрпска и руско-српска истраживањаˮ, у оквиру сарадње Београдског и Московског уни­верзитета. Ради на петроградско­‑београдском међународном пројекту, чији је циљ изра­да електронског уџбеника руског језика за Србе.
Био је члан Удружења књижевних преводилаца Србије, члан Пред­сед­ни­штва и председник Удружења, члан редакције часописа Мостови (уредник за преводе са руског језика), председник жирија за доделу награде „Милош Ђурићˮ (1992). Оснивач је и први председник организације наставника страних језика на не­фи­ло­ло­шким факултетима Београдског универзитета при удружењу универзитетских на­став­ни­ка Србије.

Био је члан Извршног одбора и председник Савеза славистичких друштава Србије (1985–1986), затим секретар Славистичког комитета Србије и Југословен­ског сла­вистичког комитета (непосредно је организовао југословенско учешће на Конгресу сла­виста у Софији 1988). Председник је Српског фонда словенске писмености и словен­ских кул­тура и председник Јужнословенског одељења Међународне сло­­вен­ске академије наука (од 1992). Покретач је и главни уредник часописа Славистички збор­ник (од 1986, с прекидима) и члан редакције часописâ Српски језик (од 1996) и Стил (од 2009).

Био је не­посредни ор­ганизатор више научних и стручних скупова: „Страни је­зи­ци у вишем и високом ус­ме­ре­ном образовањуˮ (Београд, 1977); Седми београдски ме­ђу­на­род­ни преводилачки сусрети (1981); XXIV и XXV скуп слависта Србије (Београд, 1986, 1987); „Правописни приручници срп­скога језика и принципи утврђивања ортографске и ор­то­епске нормеˮ (Нови Сад, 1994), „Срп­ски језик и правопис у уџбеницима и при­руч­ни­ци­маˮ (Нови Сад, 1995); Прва југо­сло­вен­ска ортографска конференција (Подгорица, 1995); Ме­ђународна научна конференција „Сопоставительные, типологические и сравнительно-ис­то­рические исследования русского и других славянских языковˮ (Београд – Нови Сад, 1996).

Био је непосредни организатор уче­шћа југословенских научника на Конгресу сло­вен­ских култура (Москва, 1992), на Пр­вом међународном словенско­‑евроазијском конгресу по­сле­ника науке и културе (Нижњи Нов­город, 1994), Конгресу МАПРЈЕЛ-а у Регенсбургу (1994). Учествовао је с рефератом на бројним међународним и југословенским научним ску­повима, између осталих на пет ме­ђународних конгреса слависта (Кијев, 1983; Софија, 1988; Братислава, 1993; Краков, 1998; Охрид, 2008), на пет конгреса Међународне асо­ци­ја­ци­је професора руског језика и литературе (Праг, 1982; Будимпешта, 1986; Москва, 1990; Ре­генсбург, 1994; Братислава 1999), на два ме­ђународна словенско­‑евроазијска конгреса (Ниж­њи Нов­город, 1994; Москва, 1995), на ме­ђународним научним састанцима слависта у Вукове дане (петнаестак пута), на београдским ме­ђународним преводилачким сусретима (четири пута), на пет конгреса југословенских сла­виста (Струга, 1982; Сарајево, 1985; Буд­ва, 1997; Ниш, 2001; Врњачка Бања, 2005), на три југословенске ономастичке конференције (Мо­стар, 1983; Доњи Милановац, 1985; При­ш­тина, 1987) и на две украјинске ономастичке кон­ференције (Одеса, 1990; Ужгород, 1999). Одржао је више предавања на Московском универзитету – на Катедри за словенску фи­лологију (1981, 1984), на Катедри за руски је­зик (1985), у оквиру Лабораторије за исто­ри­ју руске духовне културе (1995).

На Катедри за сло­венску фило­ло­ги­ју Петроградског уни­верзитета одржао је пет предавања – о Ноћи скуп­љој века, Гор­ском ви­јенцу, Хасан­агиници, морфологији и творби речи српског јези­ка у поређењу с рус­ким (2004–2007). Одр­жао је предавање и на Катедри за словенску фило­ло­ги­ју Одеског универзитета (1990). Држао је предавања о словенским име­нима на Колар­че­вом универ­зи­те­ту (1983, 1992).
Неки радови Радмила Маројевића су приказани или цитирани у иностраним на­уч­ним публикацијама.

Научне радове Радмило Маројевић објављује у водећим научним часописима и збор­­ницима бивше Југо­сла­вије и Русије. До сада је објавио око осамдесет расправа и чла­нака на руском језику – у часописима (Этимология, Вопросы языкознания, Фи­ло­ло­ги­че­ские науки, Сла­вя­но­ве­де­ние, Русский язык за рубежом, Русская речь, Тетради переводчика, Вре­менник Пушкинской ко­миссии, Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и ис­следования, Вестник Мос­ковского университета: Серия 9. Филология) и у научним збор­ни­цима у Москви (Московског универзитета и Савеза писаца), Тверу, Кијеву, Ужгороду и Пе­трограду.
Маројевић је био ментор при изради већег броја дипломских радова на Катедри за ру­ски језик у Никшићу и на Катедри за српски језик у Бањaлуци. Био је научни ру­ко­во­ди­лац за неколико магистарских ра­до­ва и за осам одбрањених докторских ди­сертација – се­дам из русистике (две из об­ла­сти кон­фрон­­тативне лексикологије, а по једна из функ­ци­о­нал­не граматике, функционалне сти­­ли­сти­ке, творбе речи, синтаксе, те из кон­фронтативне фра­зеологије и теорије превођења) и јед­не из бохемистике (из творбе речи).

 

Извор: http://www.riznicasrpska.net/vukijezik/index.php?topic