Рајна Драгићевић је рођена 1968. године. Године 1991. завршила је Групу за српски језик и општу лингвистику на Филолошком факултету у Београду. Магистрирала је 1993. године, а докторирала 1999. године на истом факултету. Тема магистарског рада гласи Лексичка антонимија на материјалу Српских народних пословица Вука Стефановића Караџића, а тема доктората Творбена и семантичка анализа придева са значењем људских особина у савременом српском језику.

Од 1994. године Рајна Драгићевић је запослена на Филолошком факултету у Београду, прво у звању асистента-приправника, затим асистента, потом у звању доцента (од 2000. до 2008. године), од 2008. године у звању ванредног професора, а од 2013. у звању редовног професора. Предаје Савремени српски језик, Лексикологију, Увод у лексикографију и Практичну лексикографију.

Бави се лексикологијом, лексикографијом и творбом речи. Објавила је две монографије (Придеви са значењем људских особина у савременом српском језику и Лексикологија српског језика) и учествовала у изради три речника као један од аутора (Асоцијативни речник српскога језика, Семантичко-деривациони речник, II свеска, Речник српскога језика Матице српске). Поред тога, објавила је око 90 радова у научним и стручним часописима из лексикологије и творбе речи. За Лексикологију српског језика добила је 2007. године награду „Павле Ивићˮ, коју додељује Славистичко друштво Србије за најбољу књигу из области србистике објављену током текуће године.

Рајна Драгићевић се бави и методиком српског језика. Објавила је уџбенике за српски језик за 4. и 5. разред основне школе, а учествовала је као један од аутора у изради две збирке задатака из српског језика за студенте Филолошког факултета. За Српски језик за 4. разред награђена је наградом „Стојан Новаковићˮ, коју додељује Завод за уџбенике, за најбољи уџбеник за ниже разреде основне школе објављен 2005. године.

Тренутно учествује у два пројекта које финсира Министарство за науку Републике Србије: Опис и стандардизација савременог српског језика (под руководством проф. др Предрага Пипера) и Теоријско-методолошки оквир за модернизацију описа српског језика (под руководством проф. др Љубомира Поповића).

Рајна Драгићевић је члан Комисије за основну школу Националног просветног савета, а од недавно и члан Матице српске. Кандидована је за члана Комисије за творбу речи Међународног славистичког комитета.

           Библиографија:

Др Рајна Драгићевић, ванредни професор

Катедра за српски језик и јужнословенске језике

Филолошки факултет, Београд

 

      Књиге и речници:

 1. Придеви са значењем људских особина (творбена и семантичка анализа), Институт за српски језик, Библиотека јужнословенског филолога, нова серија, књ. 18, Београд, 2001.
 2. (са П. Пипером и М. Стефановић) Асоцијативни речник српскога језика, Београд, 2005, I део – Увод, стр. 7–109; II део – речник (од стимулуса до реакције), стр. 109–525: Београдска књига, Филолошки факултет, Службени лист СЦГ.
 3. (са П. Пипером и М. Стефановић) Асоцијативни речник српскога језика, Београд, 2006, II део (од реакције до стимулуса), Београд, 2006: Београдска књига (у штампи).
 4. Семантичко-деривациони речник, свеска 2: човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство, редакторке: Д. Гортан-Премк, В. Васић и Р. Драгићевић, Нови Сад, 2006: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику.
 5. Лексикологија српског језика, Београд, 2007: Завод за уџбенике.
 6. Речник српскога језика, (секција: претовар – пропагирати), Нови Сад, 2007: Матица српска.

 

      Уџбеници:

 1. (у коауторству) Српски језик кроз тестове, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 1998.
 2. Српски језик за четврти разред основне школе, Београд, 2005: Завод за уџбенике и наставна средства.
 3. (са Зораном Опачић-Николић и Даницом Пантовић) Наставни листови за српски језик и књижевност за четврти разред основне школе, Београд, 2005: Завод за уџбенике и наставна средства.
 4. (са Зораном Опачић-Николић и Даницом Пантовић) Уџбенички комплет за српски језик – приручник за наставнике, Београд, 2005: Завод за уџбенике и наставна средства.
 5. Српски језик и култура изражавања за пети разред основне школе, Београд, 2006: Завод за уџбенике и наставна средства
 6. (са Љиљаном Бајић и Зоном Мркаљ) Наставни листови за српски језик и књижевност за пети разред основне школе, Београд, 2006: Завод за уџбенике и наставна средства.

 

  Радови:

 1. „Гранање значења речи које означавају кућу и њене деловеˮ, Наш језик XXIX/1–2, 1991, 55–
 2. Лексичка антонимија у Српским народним пословицама Вука Стефановића Караџића, необјављени магистарски рад, одбрањен 20. новембра 1993. године.
 3. „О неправим антонимима на материјалу Вукових пословицаˮ, Јужнословенски филолог L, 1994, 209–
 4. „О правим именичким и придевским антонимимаˮ, Јужнословенски филолог LII, 1996, 25–
 5. „О једној врсти лексичке паронимијеˮ, Српски језик I/ 1–2, 1996, 456–467.
 6. „О неким парадигматским лексичким скуповимаˮ, Наш језик XXXI/1–5, 1996, 96–
 7. О ономатопејским именицама са елементом -т у суфиксу, Јужнословенски филолог LIV, 1998, 121–
 8. „О могућим интерпретацијама семантичког односа придева грд и гордˮ, Јужнословенски филолог LV, 1999, 29–
 9. „О партикуларизаторима-садржавачимаˮ, Српски језик 5/1–2, 2000, 427–447.
 10. Перспективизација придевâ који означавају људске особине, Српски језик IV/1–2, 1999, 397–409.
 11. „Нека запажања о семантици придевских деривата у савременом српском језикуˮ, Исследования по славянским языкам 5, Корейская ассоциация славистов, Сеул, 2000, 189–196.
 12. „Прилог проучавањима о синестезијиˮ, Јужнословенски филолог LVI/1–2, 2000, 387–398.
 13. „Традиционално и модерно у српској лингвистици (творба речи)ˮ, Лингвистичке актуелности I/3, 2000, 101–108.
 14. „Лексички односи и полисемијаˮ, Књижевност и језик XLVIII/1–2, 2001, 121–129.
 15. „Придеви са значењем људских особина као део Деривационо-семантичког речника српског језикаˮ, Међународни научни скуп о лексикографији и лексикологији: Дескриптивна лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе, Нови Сад – Београд, 2002, 111–117.
 16. „О неким особеностима партикуларизатора-уобличивачаˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане, 31/1, Београд, 2003, 137–146.
 17. „Нека запажања о могућности употребе асоцијативних тестова у лингвистичким истраживањимаˮ, Славистика, књ. VI, 2002, 116–124.
 18. „Асоцијативна метода у концептуализацији емоцијаˮ, Језик и говор, зборник радова, Београд, 2003, 66–74: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора.
 19. „Асоцијативни речник српског језика (теоријска разматрања, опис пројекта и могућности српско-македонске сарадње)ˮ, научни скуп у Охриду 2002 (у штампи).
 20. „Сербский коммуникативный идеал в сопоставлении с русским (зкспериментальное исследование коммуникативного поведения)ˮ, Коммуникативное поведение, вып. 19, Коммуникативное поведение славянских народов, Воронеж 2004, 90–95.
 21. „Учење И. А. Стернина о комуникативном понашањуˮ, Зборник Матице српске за славистику, 65-66, Нови Сад, 2004, 31–45.
 22. „Лексикологија у Енциклопедијском лексикону Мозаик знања – српскохрватски језикˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 32/3, 2003, 71–87.
 23. „Механизми настајања секундарних значења лексемаˮ, Српски језик VIII/1–2, 2003, 221–231.
 24. (са П. Пипером и М. Стефановић) „Теоријски и дескриптивни аспекти проучавања вербалних асоцијација у српском језикуˮ, Говор и језик, Интердисциплинарна истраживања српског језика I, Београд, 2004: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, 19–35.
 25. „О терминима за колокацију и њене сегментеˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 33/3, 2004, 61–71.
 26. „Творба речи и концептуализација емоцијаˮ, Славистика, књ. VIII, 2004, 120–127.
 27. „Лексикологија у наставиˮ (предавање на скупу: Ка савременој настави српског језика и књижевности, 2003 – у штампи).
 28. „Деривациона гнезда чланова антонимског параˮ, Србистички прилози: зборник у част професора Славка Вукомановића, Филолошки факултет, Београд, 2005, 93–98.
 29. „Нека питања дијахронијске семантике у Етимиологијском рјечнику Петра Скокаˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 34/1, Београд, 2005, 165–173.
 30. „Метафтонимијаˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 34/3, Београд, 2005, 185–191 .
 31. „Асоцијативни речници словенских језика у семантичким истраживањимаˮ, Говор и језик. Фундаментални и примењени аспекти језика и говора, уредници С. Т. Јовичић и М. Совиљ, Београд, 2005: Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, 110–114.
 32. „Семантички односи слични полисемијиˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 35/1, Београд, 2006, 227–235.
 33. „Један модел за разрешавање појмовне и терминолошке неусаглашености у вези са елементима лексичког значењаˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 35/3, 2007, 77–87.
 34. „Творба речи у настави српског језикаˮ (реферат на 16. Конгресу савеза славистичких друштава Србије и Црне Горе), Књижевност и језик LII 3–4, 2005, 347–
 35. „Испитивања концептуализације љутњеˮ, Когнитивнолингвистичка проучавања срспког језика, Београд, 2006: Српска академија наука и уметности, 97–121.
 36. „Једнојезични речници у настави српског језикаˮ, Књижевност и језик 1–2, 2006, 125–133.
 37. „Култура изражавања у настави српског језикаˮ, Иновације у настави, бр. 19, 1/2006, 29–36.
 38. „Израда асоцијативних речника као нова тенденција у лексикографији словенских земаљаˮ, Исследования по славянским языкам, 11, Корейская ассоциация славистов, Сеул, 2006, 131–136.
 39. „Концептуализација туге у српском језикуˮ, Српски језик XI/1–2, 2006, 309–
 40. „Деривати у менталном лексиконуˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 36/1, 2007, 367–379.
 41. „Актуелна питања науке о творби речиˮ (на материјалу радова Комисије за творбу речи Међународног славистичког комитета), Реферат прочитан на 36. Научном сатанку слависта у Вукове дане (у штампи).
 42. „О културно стереотипним појмовима у српском језикуˮ, Српски као страни језик у теорији и пракси, зборник радова, 83–91, Београд, 2007: Филолошки факултет.
 43. „Настава граматике у четвртом разреду основне школеˮ, Иновације у настави 1, 2007, Vol. 20, 57–
 44. „Душан Радовић о уџбеницимаˮ, Зборник радова о Душану Радовићу (у штампи).
 45. „Ка бољим уџбеницима за српски језикˮ, Уџбеник и савремена настава, зборник поводом 50 година рада Завода за уџбенике, Београд: Завод за уџбенике, 2007, 27–37.
 46. „Деривациона гнезда именица које означавају делове тела из угла лексичког богаћењаˮ, Научни састанак слависта у Вукове дане 37/1 (у штампи).
 47. „Творбени и семантички статус једног значења именица типа ручицаˮ, Српски језик (у штампи)
 48. „О једној методи за испитивање утицаја културних и друштвених промена на значење речиˮ (у штампи).
 49. „Типичне грешке ученика стечене у првом кругу усвајања градива у настави српског језикаˮ (Књижевност и језик, у штампи).

 

Прилози:

 1. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, Српска академија наука и уметности, Београд, деоница ормар – орудети (у припреми).
 2. „О антонимима кроз вежбањаˮ, Свет речи 4–5, 1997/1998, 32–33.
 3. „О хомонимијиˮ, Свет речи, 6/7/8, 1998, 81–82.
 4. „Таксонимија и меронимијаˮ, Свет речи 9–12, 1999, 74–75.
 5. „Прилог Семантичко-деривационом речнику српскога језика. Деривационо гнездо придева добарˮ, Наш језик ХХХIV/1–2, 2001, 145–151.
 6. „Синонимијаˮ, Свет речи 13–14, 2001, 50–52.
 7. „Утицај мотивне речи на значење мотивисане речи у процесу деривацијеˮ, Свет речи 15–16, 2003, 32–33.
 8. „И аутомобили су људи (о једној метафори)ˮ, Свет речи 17–18, 2004, 48–50.
 9. „Шта све сазнајемо из једнојезичних речникаˮ, Свет речи 19–20, 2005, 52–56.
 10. „Moj први уџбеникˮ, Трибина о концепцији и примени уџбеника за српски језик, одржана у Заводу за издавање уџбеника, додатак часопису Просветни преглед бр. 2962 (19), год. LXI, 9. VI 2005, 16–
 11. „Развијање јeзичких вештина ученика у уџбеницима за српски језик Iˮ, Савремени уџбеник број 2, година 1, 2005, 16–18.
 12. „Развијање јeзичких вештина ученика у уџбеницима за српски језик IIˮ, Савремени уџбеник број 3, година 2, 2006, 18–20.
 13. „Лексичка метонимијаˮ, Свет речи 21–22, 2006, 52–55.
 14. „Склоност ка творби речиˮ, Политика, 22. XI 2007, стр. 10–11.
 15. „IN MEMORIM: Aleksandar Čarapić (1968–2007)ˮ, Discourse & Society, Vol. 18, Number 6, November 2007, 825–

 

  Прикази:

 1. „Језички приручник за свеˮ (П. Ивић, И. Клајн, М. Пешикан, Б. Брборић, Језички приручник, Радио-телевизија Београд, 1991 – приказ), Свеске 12, Панчево, 1992, 151–156.
 2. „Нови средњошколски уџбеникˮ (Љ. Николић, Ж. Станојчић, Д. Кликовац, Језик и језичка култура за I разред средње школе, Стручна књига, Београд, 1996 – приказ), Књижевност и језик XLIV, 3–4, 1996, 156–
 3. Н. Ф. Алефиренко, Спорные проблемы семантики, Перемена, Волгоград, 1999, приказ, Зборник Матице српске за славистику, 56–57, 1999, 178–184.
 4. „Творбена и семантичка анализа придева који означавају људске особине у савременом српском језикуˮ (аутореферат о одбрањеној докторској дисертацији), Књижевност и језик, XLVII/1–2, 2000, 90–97.
 5. М. Самарџија, Хрватски језик 4, уџбеник за 4. разред гимназије, Школска књига, Загреб, 1998, приказ, Лингвистичке актуелности I/1, 2000, 20–24.
 6. Brown & J. Miller (ed.): Concise Encyclopedia of Grammatical Categories, Pergamon Press, 1999, приказ, Лингвистичке актуелности I/1, 2000, 74–77.
 7. Д. Гортан-Премк, Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, приказ, Лингвистичке актуелности I/2, 2000, 12–18.
 8. „Tворбена и семантичка анализа придева који означавају људске особине у савременом српском језикуˮ (аутореферат о одбрањеној докторској дисертацији), Лингвистичке актуелности I/2, 2000, 69–83.
 9. Један несвакидашњи зборник, Језик, друштво, сазнање (професору Ранку Бугарском од његових студената), Политика, 20. март 2004, В3.
 10. П. Балтова, А. Ефимтова, А. Липовска, К. Петрова, Български асоциативен речник, прав и обратен, Софийски университет «Св. Климент Охридски», 2003, Јужнословенски филолог LX, 2004, 243–
 11. Душка Кликовац, Метафоре у мишљењу и језику, Београд, 2004: Библиотека ХХ век, Књижевност и језик LI/3–4, 2004, 453–457.
 12. О енглеским фразалним глаголима из србистичког угла; Данка Ђокић: Српско-енглески речник енглеских фразалних глагола, Београд, 2005: издавач – аутор, Иновације у настави, бр. 19, 2/2006, 125–
 13. Словенски асоцијативни речник: Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, Ю. Н. Карулов, Е. Ф. Тарасов: Славянский ассциативный словарь, русскй, белорусский, болгарский, украинский, Москва, 2004: Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет, Российская академия наук, Институт языкознания, Јужнословенски филолог 62, 2006, 364–366.
 14. О синонимији и синонимичности: Бернардина Петровић: Синонимија и синонимичност у хрватскоме језику, Загреб, 2005: Хрватска свеучилишна наклада, Јужнословенски филолог 62, 2006, 369–375.
 15. Anna Wierzbicka: Meaning and Culture, Oxford University Press, New York 2006, 352 str, Suvremena lingvistika, god. 33, svezak 1, broj 63, 2007, 132–133.
 16. O Jеднотомнику и поводом њега: Речник српскога језика, Матица српска, 2007, Књижевност и језик LIV 3–4, 2007, 407–413.

 

Извор: Анали Филолошког факултета, Београд, 2012.

 

Приредила:

Смиља Горчић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија

Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета