Др Софија Милорадовић, професор, рођена је 1. децембра 1963. у Ћуприји. Дипломирала је 1987, на Катедри за јужнословенске језике, магистрирала 1991. и докторирала 2001. на Филозофском факултету у Новом Саду. У звање научног сарадника изабрана је 2002, вишег научног сарадника 2005, а научног саветника 2009. године. У звање ванредног професора изабрана је 2007, а у редовног професора 2012. Од 1988. до 2002. ради као научни секретар Међуакадемијског одбора за дијалектолошке атласе у САНУ, од 2002. до 2004. као научни сарадник у Етнографском институту САНУ, а од 2004. до 2006. као директор Института за српски језик САНУ и као стални сарадник на пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, на коме ради и данас. Од школске 2005/2006. ангажована је као професор на Филозофском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. На Филозофском факултету Универзитета у Нишу запослена је од 1. маја 2012. са половином радног времена.

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља. Балканистички и етномиграциони аспект, Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, 365 стр. + карта. Посебна издања, књ. 50.

Музички жаргон младих и  музыкальный молодёжный сленг: компаративни поглед, Београд, Етнографски институт САНУ, Институт за српски језик САНУ, 2012: 306 стр. Посебна издања, књ. 76.

Приредила:

Александра Гецић

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извори:

Википедија
Анали Филолошког факултета

Сајт Филолошког факултета