Доцент, рођена је 18.4.1958. у Фочи (Србиње) где је завршила основну школу и гимназију. Године 1977. је уписала Филолошки факултет у Београду,  Групу српскохрватски језик и југословенске књижевности, на којој је дипломирала 1982. Магистрирала је 1933. на Филолошком факултету у Београду. Докторску дисертацију одбранила је 1999. на Филозофском факултету у Нишу. Ради у звању доцента на Учитељском факултету у Јагодини. Бави се ономастиком и савременим српским језиком. АУ: Учитељски факултет, Милана Мијалковића 14, Јагодина, тел. 035 223 805, jovanka.radic@gmail.com

 

Топонимија Белицe, ОП ,2003 XVI.

Из ономастике поречја Лугомира , ОП , 1986 , VII , 51 (3-547.стр.) ;

Из ономастике села око горњег  тока реке Белице, ОП , Београд, 1990, XI (399-450.стр.); Српски књижевни језик на размеђима епоха , 3б. радова  Учитељског  факултаета у Јагодини, 1997, 1, (205-224.стр.); Hoвa геополитичка слика западног Балкана и српски књижевни језик (о екавици и ијекавици) , Гороцвет , Јагодина , 1997 , (41‑43.стр.), (19-21.стр.) ; О творбеној структури етника (на примерима из централне Србије), СЈ , 1999, 4 /1 – 2, (749‑758.стр.);

О граматичкој структури топонима, 27/ 2, (279-288.стр.).

Приредила:
Ивана Јовановић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

Сајт Филолошког факултета Универзитета у Београду

Анали Филолошког факултета