Професор, рођен је 22.3.1941. у Београду. Школу је завршио у Београду. Дипломирао је 1962. на Групи за српскохрватски језик и југословенску књижевност Филолошког факултета у Београду, на коме је магистрирао 1964. и докторирао 1972. На Филолошком факултету ради од 1973. Предаје Савремени српски језик. Био је лектор на Сорбони, Фулбрајтов предавач на Конектикатском универзитету и Универзитету Колумбија у Њујорку, а као гостујући професор предавао је на Универзитету у Ослу и Универзитету Ханкук у Сеулу. Члан је Међународне комисије за изучавање граматичке структуре словенских језика. Био је уредник часописа Књижевност и језик (2000-2004). Од оснивања МСЦ-а учествује у његовом раду, био је помоћник директора МСЦ-а, од 1996. је председник Савета МСЦ-а. Бави се савременим српским језиком.

Ред речи у реченици, Београд, 1997, 2005 (коаут.); Граматика српског језика, Београд,1989, 2004.

Honorifička i semantička kongruencija pri učtivom obraćanju, КњЈ, XXX VIII/ 1, 1991,33- 50; Стејићева концепција српског књижевног  језика, КњЈ, XLIII/3—4, 1995, 1—31; Српски књижевни језик, Задужбина,Београд, 52, 2000, 1 и 54, 2001, 6; National Ideology and Creation of a National Standard Language, The National Idea as a Research Problem, Warszawa, The Polish Academy of Sciences, 2002, 287- 304; Informativna struktura

rečeničnih modela, КњЈ, XLIX/3-4 , 2002, (213- 240.стр.); Od srpskohrvatskog do srpskog i

hrvatskog standardnog jezika: srpska i hrvatska verzija, у: G. Neweklowsky (ур.), Bosanski

– hrvatski – srpski (Wiener slawistischer Almanach, 57), Wien, 2003, (201- 224.стр.); Integralni

(komunikativnogramatički) pristup sintaksi: problem interfejsa sintakse i rečnika,

Деривациона конгруенција у роду код одредбених именица, 13/ 1, (55-72.стр.); Вуков програм књижевно језичке реформе у поређењу с Доситејевом, 17/1, (265-278.стр.); Вуков приступ вернакуларизацији и стандардизацији књижевног језика и правопис код Срба, 25/2,(451‑472.стр); Интегрални модел међуодноса синтаксичког система, речника и текстова, 26/2, (469-482.стр); Реченични функтори, 27/2, (385-403.стр); Бивалентни контролори конгруенције: проблем лексикографског описа конкуренције граматичког и семантичког слагања, 29/ 1,65- 80\. Српски књижевни језик између народног и књижевног језика, 30/ 1, (207-223.стр.).

Приредила:
Ивана Јовановић
Филолошки факултет Универзитета у Београду

Извор:

Сајт Филолошког факултета Универзитета у Београду

Анали Филолошког факултета