СРБИСТИКА И СЛАВИСТИКА НА ЧЕШКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

У данашње време, време глобализације, одређени језици су преузели водећу улогу у свету, па они „мање битни” губе на значају, због чега је све  мање људи који показују интересовање за њихово учење. Због тога се Катедре за србистику и славистику широм Европе гасе. И ове...

СРБИСТИКА НА НЕМАЧКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Узевши у обзир чињеницу да су немачко-српски (културни) односи понекад били тешњи него што се то слути, сасвим је природно да се ова два народа баве језиком и културом онога другог. Врло је охрабрујуће сазнати да су студије овога нашег језика, како год га људи...

СРБИСТИКА И СЛАВИСТИКА НА МОСКОВСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Нестајање Катедре за славистику на многим универзитетима у Европи? – Да, на велику жалост, све је мање студената који се опредељују за изучавање српског језика и језика и културе осталих словенских народа. Пада број заинтересованих за поменуте катедре и тако долази до...

Славистика у Јужној Кореји – други део

СЛAВИСТИКA  У  РEПУБЛИЦИ КOРEJИ (oсврт нa aктуeлнo стaњe)[1] Eтнoкултурнe, истoриjскe, гeoпoлитичкe и другe спeцифичнoсти пojeдиних зeмaљa  прирoднo утичу нa oбликoвaњe и прoфилисaњe  њихoвих нaучних срeдинa. Збoг тoгa и слaвистикa имa jeдaн стaтус у слoвeнским...

Славистика у Јужној Кореји – први део

Нa двадесету годишњицу Катедре за јужнословенске језике Ханкук универзитета за стране студије* Уздајући се у тачност познате мисли да временска и просторна дистанца имају добре стране у сагледавању појава чију суштину желимо кратко и тачно да изразимо, с радошћу се...

СЛАВИСТИКА НА ШПАНСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Истражујући о постојању и развоју славистике на шпанским универзитетима, долазила сам до различитих сазнања. Чињеница је да је славистика прилично слабо заступљена у Шпанији, и уопште на Иберијском полуострву, али, са друге стране, на појединим универзитетима постоји...